FANDOM


Bakınız

Şablon:Yurtdışı Türkler - d


YURTDISI TÜRKLER BASKANLIGI TESKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI : Dosya:YURTDISI TÜRKLER BASKANLIGI TESKiLAT VE.pdf

http://www.ytb.gov.tr
YTB - YDTveATB
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/BAŞKAN - Kemal Yurtnaç
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/Başkan yardımcıları -Gürsel Dönmez Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı
Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Dış Türkler ve Akraba Topluluklar
Dış Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Türk - Turk
Türkler - Etrak
Yurdışı Türkler
Akraba Topluluklar
Yurdışı Türkler ve Akraba Topluluklar

5978/Gerekçesi
YURTDISI TÜRKLER BASKANLIGI TESKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI
5978/Kanunlaşma süreci
5978
5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/ALINTILAR Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/HABERLER
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/PROJELER
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/İLGİLİ KURUMLAR
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/ELEŞTİRİLER

http://www.ytb.gov.tr

Dosya:GELİŞTİRİNİZ.jpg


AmacıEdit

a) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek,

b) Soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütmek,

c) Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen projeler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ülkemize gelen öğrencilerin, ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak,

üzere, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

KapsamıEdit

MADDE 2 – (1) Bu Kanun, Türkiye dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkanları, soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürüten kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve meslekî yapılanmalar ile 1 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen öğrencilerle ilgili faaliyetleri kapsar.Bu Kanunun uygulanmasında, 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

Tüzel kişiliği ve bütçesiEdit

Kamu tüzel kişiliğine haiz, özel bütçeli, Başbakanlığa bağlı olup Başbakan, Başkanlık ile ilgili yetkilerini bir Bakan aracılığı ile kullanabilir.

BaşkanEdit

Ilk ve kurucu YTB başkanı Kemal Yurtnaçdir. 2014 de baskan Doç Dr. Kudret Bülbül getirilmiştir

Başkan yardımcılarıEdit

Gürsel Dönmez :

Dış Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Başkan Yardımcılığına, Başbakanlık Müşavirliği görevini yürüten Sakaryalı Dr. Gürsel Dönmez atandı. Dr. Dönmez, 1 Ekim 2010 tarihi itibarı ile görevine başladı.

Gürsel Dönmez, 31 Mart 1964 Kırcaali doğumlu. Dört yaşında iken ailesi Türkiye’ye iltica etti. İlkokula Bursa’da başlayıp, ilk ve orta öğrenimini Sakarya-Arifiye Öğretmen Lisesi’nde tamamladı.

1982-86 yılları arasında AÜ-Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tahsil görüp, mezun oldu. 1987 yılında Avusturya’ya gitti.

1992-93 yıllarında Viyana’da bir şirkette idarecilik yaptıktan sonra,</p>

1993-98 yılları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Genel Sosyoloji ve Metodoloji Araştırma Görevlisi olarak vazife aldı.

Viyana-İktisat Üniversitesi Felsefe ve İktisat Sosyolojisi Enstitüleri’nde master ve doktora yaptı.

1989-94 yılları arasında “Gece Yazıları-Abdullah Gürsel” imzasıyla, Zaman Gazetesi’nde dış politika yazıları yazdı.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yayınlanan dergilere şiir, deneme ve hikâyeler ile katkıda bulundu.

1993 yılında “Mahşerin Çocukları” isimli şiir kitabını yayınladı.

1995-98 yılları arasında Yeni Şafak Gazetesi’nde dış politika yazıları ve denemeler yazdı.

Hükümet, yurt dışında yaşayan Türklerle ilgili “Dış Türkler Başkanlığı” kurdu. Yurt dışında yaşayan Türklerle ilgili her türlü faaliyet Devlet Bakanlığı bünyesinde toplanırken, diğer bakanlıklarla koordineli çalışılacak. Hükümetin “Dış Türkler Başkanlığının” kurulmasına ilişkin hazırladığı tasarının önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması bekleniyor.

Daire BaşkanlıklarıEdit

Yurtdışı Vatandaşlar Daire BaşkanlığıEdit

Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı Edit

Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereği Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlananların, ülkemizle sosyal, kültürel ve ekonomik bağlarını muhafaza etmeleri ve geliştirmeleri için gerekli çalışmaların ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde yapılmasını sağlamak.

b) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların, her türlü sorunları ile ilgili çalışmalar yapmak, sorunlarına çözüm üretmek, hayat standartlarının yükseltilmesi için ticarî ve meslekî kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak, ilgili kurumlar nezdinde bunları takip ederek uygulanmasını sağlamak.

c) Yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanlarla ilgili, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak çalışmaların koordinasyonunun bir plan dâhilinde yapılmasını sağlamak.

ç) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların, öz kültürlerini kaybetmeden toplumsal hayata katılmaları için bilinçlendirme faaliyetlerini yaparak veya yaptırarak, yaşadıkları ülkelerle uyumlu bir hâlde varlıklarını sürdürmelerini teminen, gereken her türlü çalışmaların ilgili birimler, meslekî yapılanmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapılmasını sağlamak.

d) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların, bulundukları toplumda kanunî haklardan tam olarak yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaları yapmak; ayrımcılık, asimilasyon, yabancı düşmanlığına karşı korunmaları için faaliyette bulunmak ve aynı amaç için çalışan kişi ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

e) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerle ekonomik, sosyal, kültürel ve ticari bağları geliştirmek üzere, girişimciler ve profesyonellerin güçlerinin birleştirilmesi yoluyla yurtdışındaki Türkiye imajının güçlendirilerek, ülkemizin uluslararası düzeyde tanınması ve tanıtılması için yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş sivil toplum örgütleri, meslekî yapılanmalar, tüzel kişilikler ve ticari örgütlerle ortak planlı çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmalara idarî ve malî destekte bulunmak.

f) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz ederek araştırmak ve bunların sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken çalışmaların başlatılmasını sağlamak.

g) Görev alanına giren konularla ilgili her türlü veri ve bilgiyi toplamak ve değerlendirmek.

ğ) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek.

h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire BaşkanlığıEdit

GörevleriEdit

a) Soydaş ve akraba topluluklarla ekonomik, sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesi için, ilgili kişi, kurum, sivil toplum kuruluşu ve meslekî yapılanmalarla birlikte yapılacak çalışmalara destek olmak ve bu faaliyetlerin bir plan dâhilinde koordine edilmesini sağlamak.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca soydaş ve akraba topluluklarla ilgili hizmet ve faaliyetlere yönelik olarak, ilgili kuruluşlarla birlikte hedefleri belirleyerek, bir plan dâhilinde koordine edilmesini sağlamak.

c) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz ederek araştırmak ve bunların sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken çalışmaların başlatılmasını sağlamak.

ç) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek.

d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

BUNLAR İYİ GÜZELDE PEKİ BUNLARI BÜTÜN MEMURLARA VEYA HASTANE AİLE HEKİMLİĞİ VS. GİBİ KURUMLARIN BİLGİSAYAR SİSTEMİNİ YAPANLARA ( ÇÜNKİ HASTANE VE AİLE HEKİMLİĞİNDE BENİM MAVİ KARTIM OLDUĞU İÇİN SORUNLAR YAŞIYORUM ) BUNLARA BU MAVİ KARTI KİM ÖĞRETECEK.GİTTİĞİM HER YERDE BU NE DİYE BİR SORU İLE KARŞILAŞIYORUM. VE HASTANE SİSTEMİNDE GÖRÜNMEME VE AİLE HEKİMİN SİSTEMİNDE GÖRÜNMEME SIKINTISINDAN BIKTIM ARTIK. BUNLARA KİM KULAK VERECEK.


YTB - Yabancı Öğrenciler Daire BaşkanlığıEdit

Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı (UÖDB), Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen projeler ile Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler hariç olmak üzere, temel eğitim giderleri karşılanmak suretiyle Türkiye’de burslu eğitim görmesi uygun görülen uluslararası öğrencilerin eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerekli esasları belirlemekte ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamaktadır.

UÖDB, öğrencilerin öğrenimleri süresince ve sonrasında, ilişkilerin sürekliliğini sağlamak amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında çalışmalar yapmakta veya benzeri çalışmalar yapan kurum ve kuruluşların, özel kuruluş ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmaktadır.

Ülkemize gelen uluslararası öğrencilere, uyumlarını kolaylaştırmak ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla UÖDB tarafından çeşitli organizasyonlar düzenlenmektedir. Uyum programları, öğrenci-aile buluşmaları, kültürel geziler ve farklı alanlarda sosyal etkinlikler planlanmakta ve böylelikle uluslararası öğrencilerin ülkemizin sosyal ve kültürel hayatını tam anlamıyla tanımaları hedeflenmektedir.

Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda hazırlanmış olan Uluslararası Öğrenci Strateji Belgesi ile ülkemizin uluslararası öğrenci vizyonu ve bu alandaki kısa, orta ve uzun vadedeki hedefleri ortaya konmuş, uluslararası öğrencilere ilişkin süreçlerin yeni bir bakış açışı ile dünya standartlarına getirilmesi hedeflenmiştir.

UÖDB’nin vizyonu, oluşturulan uluslararası öğrenci politikaları çerçevesinde eğitim alanında Türkiye’yi bölgesinde bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir.

UÖDB’nin en temel amaçlarından biri de Türkiye’nin uluslararası öğrenciler için sunulan yaşam kalitesi, imkân ve fırsatlar bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almasını sağlamaktır. Bu amaçla, Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısını artırmak için çalışmalarını belli bir program dâhilinde, eğitim öncesi, eğitim süreci ve eğitim sonrası olmak üzere üç aşamalı bir şekilde yürütmektedir.

Birinci aşamada Türkiye Burslarının tanıtımından başlanmak suretiyle dünyanın farklı coğrafyalarındaki başarılı gençlerin ülkemizde eğitim görmeleri teşvik edilmekte ve bu adayların seçim süreçleri koordine edilmektedir. İkinci aşamada ise Türkiye’de öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve teknik (ikamet, barınma, sağlık vb.) rehberlik hizmetleri planlanmakta, bu alanlarda öğrencilere yönelik çeşitli programlar düzenlenmekte ve öğrencilerin yaşadıkları sorunlara sistematik çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. Son olarak UÖDB, eğitimlerini tamamlayan uluslararası öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında Türkiye ile olan ilişkilerini sürdürmelerini temin etmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Üç temel birimden birisidir


Üç kısımdan oluşur.

  1. UA öğrenci değişimi
  2. Vatandaşlar
  3. Soydaşlar

BurslarEdit

Eskiden MEB bursları, Diyanet bursları , Hükümet bursları, devlet bursları(Orta Asya için) vardı. Toplam 1000 devlet burslu idi. Şimdi burslu öğrenci toplamda 12.000 den 35.000 e çıktı. 2012 de devralındı.

PersonelEdit

30 kişi . 20 uzman 10 diğer.

İllerde temas noktalarıEdit

  1. Eğitimden sorumlu Vali yrd
  2. Üniveritede Rektör yrd
  3. İl Emn UA öğrenciler
  4. BŞB sosyal işler başkanı
  5. TÖMER
  6. Yurtta öğrenciler
  7. Millie eğitimde denklik sorunları

Görevleri :Edit

a) Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek.

b) Öğrencilerin, öğrenimleri süresinde ve sonrasında, ülkemizi daha iyi tanımalarını ve ilişkilerin sürekliliğini sağlayıcı yurtiçinde ve yurtdışında çalışmalar yapmak veya benzeri çalışmalar yapan kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluş ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak. c) Öğrencilere yönelik olarak Kurul tarafından alınan kararların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmek.

ç) Kurula, kurum ve kuruluşların yaptıkları çalışmalarla ilgili değerlendirmeler ve analizler yapmak.

d) Öğrencilerin mezuniyet sonrasında yaşadıkları ülkelerde ilişkilerimizin devamını sağlamak.

e) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz ederek araştırmak ve sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken çalışmaların başlatılmasını sağlamak.

f) İlgili kurum ve kuruluşların çalışmalarının değerlendirilebilmesi amacıyla veri bankası oluşturmak.

g) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıEdit

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.


Kanunu hazırlayanlar: Kemal Yurtnaç

Kanunun gerekçesi

İç linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.