FANDOM


  • Arapça karakterlerin görüldüğü pdf formatı için : tıklayınız
Dosya:39-Zumer.pdf
Tuhi Zümer

Tuhi Zümer

Tuhinin yürek paralayan muhteşem okuyuşu... Lahuti bir havası var... Cennet zümresi ile cehennem zümresini anlatır...

Bakınız

Şablon:Zümerbakınız - d


Zümer - Zümreler - Takımlar
Zümre - Takım -
Öğretmenler zümresi
Zümre başkanları
Zümre Başkanlarının Eğitimi

Zümer Suresi 39 . Zümer Sûresi
PDF HDKD - Zümer Suresi/Elmalı Orijinal -HDKD/Sadeleştirilmiş - HDKD/Zümer HDKD/Zümer/Sadeleştirilmiş
Meal.org
Zümer Süresi/Meal
Zümer Süresi/VİDEO
DDKK Zümer Süresi/Azerice
Tablo sunumu Zümer Suresi/1-9 - Zümer Suresi/10-21 - Zümer Suresi/22-31
Zümer - Guref - Sûrei Guref dahi denilir. Zümer, zümrenin cem'ıdır. Zümre de bir takım demektir. Bu Sûre nihayette nefhı sur ile kâfirleri zümre zümre Cehenneme, müttekıleri de zümre zümre Cennete sevkettiği için zümer tesmiye olunmuştu.
Kur'an/Zümer - Kur'an/HDKD/Zümer
Şablon:Zümer

Allah kuluna kafi değil mi

Allah kuluna kafi değil mi? - 39/36 Ayeti hüdavendiğar camii minberinin kapısında atlas üzerine ayet olarak yazılmış....

Sh:»4113Edit

ZÜMER

.................................

Zümer Sûresi mekkîdir. Ancak « ............................... » dan üç âyet müstesna. İtkan ve Keşşafta beyan olunduğu üzere buna Sûrei Guref dahi denilir. Zümer, zümrenin cem'ıdır. Zümre de bir takım demektir. Bu Sûre nihayette nefhı sur ile kâfirleri zümre zümre Cehenneme, müttekıleri de zümre zümre Cennete sevkettiği için zümer tesmiye olunmuştur « ............................. » âyetinden dolayı da Guref denilmiştir.

  • Âyetleri - Yetmiş beştir.
  • Kelimeleri - Bin yüz yetmiştir.
  • Harfleri - Dört bin yedi yüz sekizdir.
  • Fasılası - ......................

Bu sûrenin «Sad » hatimesini tavzıh ve isbat ve nübüvvet-ü tevhidi takrir ile ta'kıb ederek başladığını ıhtara hacet bile yoktur.

.........................................

Sh:»4114Edit

��T› Û ì¤ a ‰ a…  aÛÜ£¨é¢ a æ¤ í n£ ‚¡ˆ  ë Û †¦a Û b•¤À 1¨ó ߡ࣠b í ‚¤Ü¢Õ¢ ß bí ’ b¬õ¢= ¢j¤z bã é¢6 ç¢ì  aÛÜ£¨é¢ aÛ¤ì ay¡†¢ aۤԠ裠b‰¢ U›  Ü Õ  aێ£ à¨ì ap¡ ë aÛ¤b ‰¤ž  2¡bÛ¤z Õ£¡7 í¢Ø ì£¡‰¢ aÛ£ î¤3  Ç Ü ó aÛ䣠è b‰¡ ë í¢Ø ì£¡‰¢ aÛ䣠è b‰  Ç Ü ó aÛ£ î¤3¡ 렍 ‚£ Š  aÛ’£ à¤  ë aÛ¤Ô à Š 6 ×¢3£¥ í v¤Š©ô Û¡b u 3§ ߢŽ à£¦ó6 a Û b ç¢ì  aۤȠŒ©íŒ¢ a̠ۤ1£ b‰¢ V›  Ü Ô Ø¢á¤ ß¡å¤ ã 1¤§ ë ay¡† ñ§ q¢á£  u È 3  ß¡ä¤è b ‹ ë¤u è b ë a ã¤Œ 4  Û Ø¢á¤ ß¡å  aÛ¤b ã¤È bâ¡ q à bã¡î ò  a ‹¤ë ax§6 í ‚¤Ü¢Ô¢Ø¢á¤ Ï©ó 2¢À¢ìæ¡ a¢ß£ è bm¡Ø¢á¤  Ü¤Ô¦b ß¡å¤ 2 È¤†¡  Ü¤Õ§ Ï©ó âܢà bp§ q Ü¨s§6 ‡¨Û¡Ø¢á¢ aÛÜ£¨é¢ ‰ 2£¢Ø¢á¤ Û é¢ aÛ¤à¢Ü¤Ù¢6 Û b¬ a¡Û¨é  a¡Û£ b ç¢ì 7 Ï b ã£¨ó m¢–¤Š Ï¢ìæ  W› a¡æ¤ m Ø¤1¢Š¢ëa Ï b¡æ£  aÛÜ£¨é  Ë ä¡ó£¥ Ç ä¤Ø¢á¤ ë Û b í Š¤™¨ó Û¡È¡j b…¡ê¡ aۤآ1¤Š 7 ë a¡æ¤ m ’¤Ø¢Š¢ëa í Š¤™ é¢¯ ۠آá¤6 ë Û b m Œ¡‰¢ ë a‹¡‰ ñ¥ ë¡‹¤‰  a¢¤Š¨ô6 q¢á£  a¡Û¨ó ‰ 2£¡Ø¢á¤ ß Š¤u¡È¢Ø¢á¤ Ï î¢ä j£¡÷¢Ø¢á¤ 2¡à b ×¢ä¤n¢á¤ m È¤à Ü¢ìæ 6 a¡ã£ é¢ Ç Ü©îᥠ2¡ˆ ap¡ aÛ–£¢†¢ë‰¡›��

Sh:»4115Edit

��X› ë a¡‡ a ß £  aÛ¤b¡ã¤Ž bæ  ™¢Š£¥ … Ç b ‰ 2£ é¢ ߢä©îj¦b a¡Û î¤é¡ q¢á£  a¡‡ a  ì£ Û é¢ ã¡È¤à ò¦ ß¡ä¤é¢ 㠎¡ó  ß b× bæ  í †¤Ç¢ì¬a a¡Û î¤é¡ ß¡å¤ Ó j¤3¢ ë u È 3  Û¡Ü£¨é¡ a ã¤† a…¦a ۡ¡3£  Ç å¤  j©îÜ¡é©6 Ó¢3¤ m à n£ É¤ 2¡Ø¢1¤Š¡Ú  Ó Ü©îܦb> a¡ã£ Ù  ß¡å¤ a •¤z bl¡ aÛ䣠b‰¡ Y› a ß£ å¤ ç¢ì  Ó bã¡o¥ a¨ã b¬õ  aÛ£ î¤3¡  bu¡†¦a ë Ó b¬ö¡à¦b í z¤ˆ ‰¢ aÛ¤b¨¡Š ñ  ë í Š¤u¢ìa ‰ y¤à ò  ‰ 2£¡é©6 Ó¢3¤ ç 3¤ í Ž¤n ì¡ô aÛ£ ˆ©íå  í È¤Ü à¢ìæ  ë aÛ£ ˆ©íå  Û bí È¤Ü à¢ìæ 6 a¡ã£ à b í n ˆ ×£ Š¢ a¢ë¯Û¢ìaaÛ¤b Û¤j bl¡;›��

Meali Şerifi

İndirilişi bu kitabın Allahdan, o azîz, hakîm Allahdandır 1 Emin ol biz sana kitabı hakkıyle indirdik onun için Allaha öyle ıbadet ve kulluk et ki dini ona halîs kılarak 2 İyi bil ki Allahındır ancak halîs din, onun berisinden bir takım veliylere tutunanlar da şöyle demektedirler: biz onlara ıbadet etmiyoruz, ancak bizi Allaha yakın yaklaştırsınlar diye, şübhe yok ki Allah onların aralarında ıhtilâf edip durdukları şeyde hukmünü verecek, her halde yalancı, nankör olan kimseyi Allah doğru yola çıkarmaz 3 Allah bir veled edinmek murad etse idi elbette yaratacağından dileyeceğini seçecekti, tenzih o sübhana, o öyle bir Allah ki vahid, kahhar 4 Gökleri ve Yeri hakk ile yarattı, geceyi gündüzün üstüne sarıyor, gündüzü gecenin üstüne sarıyor, Ay ve Güneşi müsahhar kılmış her biri bir müsemmâ ecele cereyan ediyor, uyan, o öyle azîz, öyle gaffar 5 O odur ki sizi bir tek nefisten yarattı hem onun eşini de ondan yaptı ve sizin için yumuşak başlı

Sh:»4116Edit

hayvanlardan sekiz eş en'am da indirdi: sizleri analarınızın karınlarında üç zulmet hılkatten hılkate yaratıp duruyor. İşte rabbınız Allah o, mülk onun, ondan başka tanrı yok, o halde nasıl çevrilirsiniz? 6 Eğer küfrederseniz şübhe yok ki Allahın size ihtiyacı yok, bununla beraber kulları hisabına küfre râzıy olmaz, ve eğer şükrederseniz sizin hisabınıza ona râzıy olur, bir vizir çeken de diğerinin vizrini çekecek değildir, sonra dönümünüz rabbınızadır. O vakıt o size bütün yaptıklarınızı haber verecek, çünkü o bütün sînelerin künhünü bilir 7 İnsana bir sıkıntı dokunduğu vakıt rabbına öyle duâ eder ki bütün gönlünü ona vererek, sonra kendisine tarafından bir ni'met lûtfediverdiği zaman da önceden ona duâ ettiği hali unutur da yolundan sapıtmak için Allaha menendler koşmağa başlar, de ki, küfrünle biraz zevk et, çünkü sen o ateşliklerdensin 8 Yoksa o gece saatlerinde kalkan secdeye kapanıp kıyam durarak dâima vazıfesini yapan Âhıreti sayar ve rabbının rahmetini umar kimse gibi olur mu? Hiç bilirlerle bilmezler müsavi olur mu? Ancak temiz akıllı olanlar anlar 9

1.��m ä¤Œ©í3¢ aۤءn bl¡›� İndirilişi bu kitabın ��ß¡å  aÛÜ£¨é¡›� Allahdandır. - Başkası veremez. Tekellüfle tasannu' ile yapılamaz, Nübüvvet kesbî değildir ve zorla alınamaz. Çünkü Allâh ��aۤȠŒ©íŒ¡›� o öyle azîz ��aÛ¤z Ø©îá¡›� öyle hakîm - azîz iki ma'nâya gelir: birisi mağlûb olmaz, galib ve kadir, bir de şerik ve nazıyrı yok müteferrid demektir. Allah tealâ hakkında ikisine de sadık bir ma'nâ murad olunmak lâzım gelir. Bilhassa bu iki vasfın zikriyle hem Kur'anın azîz, hakîm bir kitab olduğuna tenbih, hem de zikrolunacak tevhide temhiddir.

2.��2¡bÛ¤z Õ£¡›� Hakkıyle - bihakkın, hakkolarak « �2bõ� » mülâbese, musahabe veya sebebiyle olmak üzere bunda bir kaç vecih muhtemildir. Mülâbese olduğuna göre hakka mülâbis, ya'ni haklı olarak hakkolarak nüzul veya

Sh:»4117Edit

kitabın tam hakkı verilerek demek olur. Sebebiyyet olduğuna göre de hak sebebiyle hakkı beyan etmek için veya hikmeti hakk ile demek olur ki yerine göre bu ma'nâlardan biri tercih olunur.

3.��a Û b Û¡Ü£¨é¡ aÛ†£©íå¢ aÛ¤‚ bÛ¡—¢6›� İyi bil ki Allahındır ancak halîs din - hiç bir şirk karışığı olmaksızın temiz ve halîs tevhid dini, tam ma'nâsîyle şübhesiz din, halîs ıbadet ve taat ancak Allaha yapılır ve yapılmalıdır. Bunu tahkık için buyuruluyor ki ��ë aÛ£ ˆ©íå  am£ ‚ ˆ¢ëa ß¡å¤ …¢ëã¡é©¬ a ë¤Û¡î b¬õ <›� onun için berisinden birtakım evliya ittihaz edenler de - Allah denince kendisinden daha ilerisi, daha yükseği daha ötesi mümkin olmıyan zatı ekmel denilmiş olduğu için Allahın fevkında ilâh iddiasına kalkışmak mevzuı bahs olamaz, şirk koşanlar, hep onun madunundan bir takım veliyler, hâmîler tutmak isterler. İsterler amma ondan başka veliylere, veliyyül'emirlere, sahiblere tutunanlar, gerek « ��a u È 3  aÛ¤b¨Û¡è ò  a¡Û¨è¦b ë ay¡†¦7a� » deyenler gibi putlara ve gerek Meleklere ve gerek Isâ gibi ıbadi mükremîne ilâh diye sarılanlar ��ß bã È¤j¢†¢ç¢á¤ a¡Û£ bÛ¡î¢Ô Š£¡2¢ìã b¬ a¡Û ó aÛÜ£¨é¡ ‹¢Û¤1¨ó6›� demektedirler. Böyle diyerek tutunmaktadırlar. Demek ki şirk bâtıldır. Ma'budluk yalnız Allahın hakkıdır. Halîs din ancak Allahındır. Sûrei «Mâide» de Sabiîn hakkında geçen tafsılâta bak. 6. ��Ï©ó âܢà bp§ q Ü¨s§6›� üç zulmette - batın zulmeti, rahim zulmeti, meşime zulmeti.

��PQ› Ó¢3¤ í b Ç¡j b…¡ aÛ£ ˆ©íå  a¨ß ä¢ìa am£ Ô¢ìa ‰ 2£ Ø¢á¤6 Û¡Ü£ ˆ©íå  a y¤Ž ä¢ìa Ï©ó 稈¡ê¡ aÛ†£¢ã¤î b y Ž ä ò¥6 ë a ‰¤ž¢ aÛÜ£¨é¡ ë a¡È ò¥6 a¡ã£ à b í¢ì Ï£ ó aÛ–£ b2¡Š¢ëæ  a u¤Š ç¢á¤ 2¡Ì î¤Š¡ y¡Ž bl§›��

Sh:»4118Edit

��QQ› Ó¢3¤ a¡ã£©ó¬ a¢ß¡Š¤p¢ a æ¤ a Ç¤j¢†  aÛÜ£¨é  ߢ‚¤Ü¡–¦b Û é¢ aÛ†£©íå = RQ› ë a¢ß¡Š¤p¢ Û¡b æ¤ a ×¢ìæ  a ë£ 4  aۤࢎ¤Ü¡à©îå  SQ› Ó¢3¤ a¡ã£©ó¬ a  bÒ¢ a¡æ¤ Ç – î¤o¢ ‰ 2£©ó Ç ˆ al  í ì¤â§ Ç Ä©î᧠TQ› Ó¢3¡ aÛÜ£¨é  a Ç¤j¢†¢ ߢ‚¤Ü¡–¦bÛ é¢ …©íä©ó= UQ› Ï bǤj¢†¢ëa ß b‘¡÷¤n¢á¤ ß¡å¤ …¢ëã¡é©6 Ó¢3¤ a¡æ£  aÛ¤‚ b¡Š©íå  aÛ£ ˆ©íå   Ž¡Š¢ë¬a a ã¤1¢Ž è¢á¤ ë a ç¤Ü©îè¡á¤ í ì¤â  aÛ¤Ô¡î¨à ò¡6 a Û b ‡¨Û¡Ù  ç¢ì  aÛ¤‚¢Ž¤Š aæ¢ aÛ¤à¢j©îå¢ VQ› Û è¢á¤ ß¡å¤ Ï ì¤Ó¡è¡á¤ âܠ3¥ ß¡å  aÛ䣠b‰¡ ë ß¡å¤ m z¤n¡è¡á¤ âܠ3¥6 ‡¨Û¡Ù  í¢‚ ì£¡Ò¢ aÛÜ£¨é¢ 2¡é© Ç¡j b… ê¢6 í bÇ¡j b…¡ Ï bm£ Ô¢ìæ¡ WQ› ë aÛ£ ˆ©íå  au¤n ä j¢ìa aÛÀ£ bË¢ìp  a æ¤ í È¤j¢†¢ëç b ë a ã b2¢ì¬a a¡Û ó aÛÜ£¨é¡ Û è¢á¢ aÛ¤j¢’¤Š¨ô7 Ï j ’£¡Š¤ Ç¡j b…¡= XQ› a Û£ ˆ©íå  í Ž¤n à¡È¢ìæ  aÛ¤Ô ì¤4  Ï î n£ j¡È¢ìæ  a y¤Ž ä é¢6 a¢ë¯Û¨¬÷¡Ù  aÛ£ ˆ©íå  ç †¨íè¢á¢ aÛÜ£¨é¢ ë a¢ë¯Û¨¬÷¡Ù  ç¢á¤ a¢ë¯Û¢ì aÛ¤b Û¤j bl¡ YQ› a Ï à å¤ y Õ£  Ç Ü î¤é¡ × Ü¡à ò¢ aۤȠˆ al¡6 a Ï b ã¤o  m¢ä¤Ô¡ˆ¢ ß å¤ Ï¡ó aÛ䣠b‰¡7 PR› Û¨Ø¡å¡ aÛ£ ˆ©íå  am£ Ô ì¤a ‰ 2£ è¢á¤ Û è¢á¤ Ë¢Š Ò¥ ß¡å¤ Ï ì¤Ó¡è b Ë¢Š Ò¥ ß j¤ä¡î£ ò¥= m v¤Š©ô ß¡å¤ m z¤n¡è b aÛ¤b ã¤è b‰¢6 ë Ç¤†  aÛÜ£¨é¡6 Û bí¢‚¤Ü¡Ñ¢ aÛÜ£¨é¢ aÛ¤à©îÈ b… ›��

Sh:»4119Edit

��QR› a Û á¤ m Š  a æ£  aÛÜ£¨é  a ã¤Œ 4  ß¡å  aێ£ à b¬õ¡ ß b¬õ¦ Ï Ž Ü Ø é¢ í ä b2©îÉ  Ï¡ó aÛ¤b ‰¤ž¡ q¢á£  í¢‚¤Š¡x¢ 2¡é© ‹ ‰¤Ç¦b ߢ‚¤n Ü¡1¦b a Û¤ì aã¢é¢ q¢á£  í è©îw¢ Ï n Š¨íé¢ ß¢–¤1 Š£¦a q¢á£  í v¤È Ü¢é¢ y¢À bߦ6b a¡æ£  Ï©ó ‡¨Û¡Ù  Û ˆ¡×¤Š¨ô Û¡b¢ë¯Û¡ó aÛ¤b Û¤j bl¡;›��

Meali Şerifi

Tarafımdan söyle: ey iyman eden kullarım: rabbınıza takvâ ile korunun, bu Dünyada güzellik yapanlara bir güzellik var, ve Allahın Arzı geniştir, ancak sabredenlerdir ki ecirlerine hisabsız irdirilir 10 De ki: ben Allaha, dini onun için halîs kılarak, ıbadet edeyim diye emrolundum 11 Hem onun birliğine teslim olan müslimînin evveli olayım diye emrolundum 12 De ki: ben korkarım rabbıma ısyan edersem büyük bir günün azâbından 13 De ki: ben yalnız Allaha kulluk ederim, dinimi ona halîs kılarak, siz de onun berisinden dilediğinize kul olun, de ki: asıl husrâna düşenler Kıyamet günü kendilerine ve mensublarına ziyan edenlerdir. Evet, odur işte asıl açık husran 14 Onlara üstlerinden ateş çatılır, altlarından çatılır, duydunuz a, işte Allah kullarını bundan tahzir buyuruyor: ey kullarım onun için bana korunun 15 Tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınıp da tam gönülle 16 Allaha yönelenlere gelince onlarındır müjde: haydi tebşir et kullarıma 17 Onlar ki sözü dinlerler, sonra da en güzelini tatbık ederler, işte onlar Allahın kendilerine hidayet verdiği kimselerdir, ve işte onlardır o temiz akıllılar 18 Ya üzerine "kelimei azâb" hakk olmuş kimse de mi? Artık o ateşteki kimseyi sen mi çıkaracaksın? Fakat o rablarına korunanlar, onlara şehnişinler var ki üzerlerinde şehnişinler yapılmış, altlarından ırmaklar akar Allahın va'di, Allah mîadını şaşırmaz 19 Görmedin mi Allahın Semadan

Sh:»4120Edit

bir su indirip de onu bir yoliyle Arzda menbalara koyduğunu? Sonra onunla bir ekin çıkarır, türlü renklerle, sonra o heyecana gelir, bir de görürsün 20 onu sararmış, sonra da onu bir çöpe çevirir, elbette bunda bir ıhtar var temiz akılları olanlar için 21 ��RR› a Ï à å¤ ‘ Š €  aÛÜ£¨é¢ • †¤‰ ê¢ ۡܤb¡¤Ü bâ¡ Ï è¢ì  Ǡܨó ã¢ì‰§ ß¡å¤ ‰ 2£¡é©6 Ï ì í¤3¥ ۡܤԠb¡,î ò¡ Ӣܢì2¢è¢á¤ ß¡å¤ ‡¡×¤Š¡ aÛÜ£¨é¡6 a¢ë¯Û¨¬÷¡Ù  Ï©ó ™ Ü b4§ ߢj©îå§ SR› a ÛÜ£¨é¢ ã Œ£ 4  a y¤Ž å  aÛ¤z †©ís¡ סn b2¦b ߢn ’ b2¡è¦b ß r bã¡ó > m Ô¤’ È¡Š£¢ ß¡ä¤é¢ u¢Ü¢ì…¢ aÛ£ ˆ©íå  í ‚¤’ ì¤æ  ‰ 2£ è¢á¤7 q¢á£  m Ü©îå¢ u¢Ü¢ì…¢ç¢á¤ ë Ó¢Ü¢ì2¢è¢á¤ a¡Û¨ó ‡¡×¤Š¡aÛÜ£¨é¡6 ‡¨Û¡Ù  碆 ô aÛÜ£¨é¡ í è¤†©ô 2¡é© ß å¤ í ’ b¬õ¢6 ë ß å¤ í¢š¤Ü¡3¡ aÛÜ£¨é¢ Ï à bÛ é¢ ß¡å¤ ç b…§ TR› a Ï à å¤ í n£ Ô©ó 2¡ì u¤è¡é© ¢ì¬õ  aۤȠˆ al¡ í ì¤â  aÛ¤Ô¡î¨à ò¡6 ë Ó©î3  Û¡ÜÄ£ bÛ¡à©îå  ‡¢ëÓ¢ìa ß b×¢ä¤n¢á¤ m Ø¤Ž¡j¢ìæ  UR› × ˆ£ l  aÛ£ ˆ©íå  ß¡å¤ Ó j¤Ü¡è¡á¤ Ï b m¨îè¢á¢ aۤȠˆ al¢ ß¡å¤ y î¤s¢ Û bí ’¤È¢Š¢ëæ  VR› Ï b ‡ aÓ è¢á¢ aÛÜ£¨é¢ aÛ¤‚¡Œ¤ô  Ï¡ó aÛ¤z î¨ìñ¡ aÛ†£¢ã¤î 7b ë Û È ˆ al¢ aÛ¤b¨¡Š ñ¡ a ×¤j Š¢< Û ì¤ × bã¢ìa í È¤Ü à¢ìæ  WR› ë Û Ô †¤ ™ Š 2¤ä b Û¡Ü䣠b¡ Ï©ó 稈 a aÛ¤Ô¢Š¤a¨æ¡ ß¡å¤ ×¢3£¡ ß r 3§ ۠Ƞܣ è¢á¤ í n ˆ ×£ Š¢ëæ 7›��

Sh:»4121Edit

����XR› Ó¢Š¤a¨ã¦b Ç Š 2¡î£¦b ˠ  ‡©ô Ç¡ì x§ ۠Ƞܣ è¢á¤ í n£ Ô¢ìæ  YR› ™ Š l  aÛÜ£¨é¢ ß r Ü¦b ‰ u¢Ü¦b Ï©îé¡ ‘¢Š × b¬õ¢ ߢn ’ bסŽ¢ìæ  ë ‰ u¢Ü¦b  Ü à¦b Û¡Š u¢3§6 ç 3¤ í Ž¤n ì¡í bæ¡ ß r Ü¦b6 a Û¤z à¤†¢ Û¡Ü£¨é¡7 2 3¤ a ×¤r Š¢ç¢á¤ Û bí È¤Ü à¢ìæ  PS› a¡ã£ Ù  ߠo¥ ë a¡ã£ è¢á¤ ߠn¢ìæ 9 QS› q¢á£  a¡ã£ Ø¢á¤ í ì¤â  aÛ¤Ô¡î¨à ò¡ ǡ䤆  ‰ 2£¡Ø¢á¤ m ‚¤n –¡à¢ìæ ;›����

Meali Şerifi

Demek ki her kimin Allah bağını islâma açmış ise işte o rabbından bir nur üzerinde değil mi? O halde vay o Allahın zikrinden kalbleri katılara onlar bir açık dalâl içindedirler 22 Allah kelâmın en güzelini indirdi, ikizli, ahenkli bir kitab, ondan rablarına saygısı olanların derileri örperir, sonra derileri de kalbleri de Allahın zikrine yumşar, o işte Allah rehberidir, Allah onunla dilediğini doğru yola çıkarır, her kimi de Allah şaşırtırsa artık ona hidayet edecek yoktur 23 O halde Kıyamet günü zalimlere "tadın bakalım kazanıp durduklarınızı" denilirken, o kötü azâbı yüzü ile koruyacak kimse ne olur? 24 Onlardan evvelkileri tekzib ettiler, ettiler de kendilerine hatırlarına gelmez cihetten azâb geliverdi 24 Geliverdi de Allah onlara Dünya hayatta zilleti tattırdı ve elbette Âhıret azâbı daha büyüktür velâkin bilselerdi 25 Yemin ederim ki bu Kur'anda insanlar için her türlüsünden temsil getirdik, gerek ki iyi düşünsünler 26 Bir Kur'an ki pürüzsüz bir arabî, gerek ki korunsunlar 27 Allah şunu bir mesel yapmıştır: bir adam, onda bir takım ortaklar var, hırçın hırçın çekiştirip duruyorlar, bir

Sh:»4122Edit

adam da selâmetle bir adamın, hiç bu ikisinin hal-ü şanı bir olur mu? Hamd Allahındır, fakat pek çokları bilmezler 28 Elbet sen öleceksin ve elbet onlar da ölecekler 29 Sonra siz muhakkak rabbınızın huzurunda muhakemeye duruşacaksınız 30

Kimin haklı, kimin haksız çıkacağına ve netîcenin ne olacağına gelince:

��RS› Ï à å¤ a Ã¤Ü á¢ ß¡à£ å¤ × ˆ l  Ç Ü ó aÛÜ£¨é¡ ë × ˆ£ l  2¡bÛ–£¡†¤Ö¡ a¡‡¤ u b¬õ ê¢6 a Û î¤  Ï©ó u è ä£ á  ß r¤ì¦ô ۡܤؠbÏ¡Š©íå  SS› ë aÛ£ ˆ©ô u b¬õ  2¡bÛ–£¡†¤Ö¡ ë • †£ Ö  2¡é©¬ a¢ë¯Û¨¬÷¡Ù  ç¢á¢ aÛ¤à¢n£ Ô¢ìæ  TS› Û è¢á¤ ß b í ’ b¬ëª¢@æ  Ç¡ä¤†  ‰ 2£¡è¡á¤6 ‡¨Û¡Ù  u Œ¨¬ëª¢a aÛ¤à¢z¤Ž¡ä©îå 7 US› Û¡î¢Ø 1£¡Š  aÛÜ£¨é¢ Ç ä¤è¢á¤ a ¤ì a  aÛ£ ˆ©ô Ç à¡Ü¢ìa ë í v¤Œ¡í è¢á¤ a u¤Š ç¢á¤ 2¡b y¤Ž å¡ aÛ£ ˆ©ô × bã¢ìa í È¤à Ü¢ìæ  VS› a Û î¤  aÛÜ£¨é¢ 2¡Ø bÒ§ Ç j¤† ê¢6 ë í¢‚ ì£¡Ï¢ìã Ù  2¡bÛ£ ˆ©íå  ß¡å¤ …¢ëã¡é©6 ë ß å¤ í¢š¤Ü¡3¡ aÛÜ£¨é¢ Ï à bÛ é¢ ß¡å¤ ç b…§7 WS› ë ß å¤ í è¤†¡ aÛÜ£¨é¢ Ï à bÛ é¢ ß¡å¤ ß¢š¡3£§6 a Û î¤  aÛÜ£¨é¢ 2¡È Œ©íŒ§ ‡¡ô aã¤n¡Ô b⧝›��

Sh:»4123Edit

��XS› ë Û ÷¡å¤  b Û¤n è¢á¤ ß å¤  Ü Õ  aێ£ à¨ì ap¡ ë aÛ¤b ‰¤ž  Û î Ô¢ìۢ壠 aÛÜ£¨é¢6 Ó¢3¤ a Ï Š a í¤n¢á¤ ß b m †¤Ç¢ìæ  ß¡å¤ …¢ëæ¡ aÛÜ£¨é¡ a¡æ¤ a ‰ a… ã¡ó  aÛÜ£¨é¢ 2¡š¢Š£§ ç 3¤ ç¢å£  × b‘¡1 bp¢ ™¢Š£¡ê©¬ a ë¤ a ‰ a… ã©ó 2¡Š y¤à ò§ ç 3¤ ç¢å£  ߢऎ¡Ø bp¢ ‰ y¤à n¡é©6 Ó¢3¤ y Ž¤j¡ó  aÛÜ£¨é¢6 Ç Ü î¤é¡ í n ì ×£ 3¢ aÛ¤à¢n ì ×£¡Ü¢ìæ  YS› Ó¢3¤ í b Ó ì¤â¡ aǤà Ü¢ìa Ǡܨó ß Ø bã n¡Ø¢á¤ a¡ã£©ó Ç bß¡3¥7 Ï Ž ì¤Ò  m È¤Ü à¢ìæ = PT› ß å¤ í b¤m©îé¡ Ç ˆ al¥ í¢‚¤Œ©íé¡ ë í z¡3£¢ Ç Ü î¤é¡ Ç ˆ al¥ ߢԩîᥠQT› a¡ã£ b¬ a ã¤Œ Û¤ä b Ç Ü î¤Ù  aۤءn bl  Û¡Ü䣠b¡ 2¡bÛ¤z Õ£¡7 Ï à å¡ aç¤n †¨ô Ï Ü¡ä 1¤Ž¡é©7 ë ß å¤ ™ 3£  Ï b¡ã£ à b í š¡3£¢ Ç Ü î¤è 7b ë ß b¬ a ã¤o  Ç Ü î¤è¡á¤ 2¡ì ×©î3§;›��

Meali Şerifi

Artık o kimseden daha zalim (daha haksız) kim olabilir ki Allah üzerine yalan söylemiş, doğruyu da kendisine geldiği vakıt tekzib eylemiştir, Cehennemde değil midir mevkıi kâfirlerin 31 Doğruyu getiren ve onu tasdık eden ise işte onlar korunan müttekıyler 32 Onlara rablarının ındinde ne dilerlerse var, o işte muhsinlerin cezası 33 Çünkü Allah onların mukaddemâ yaptıkları amelin en kötüsünü bile keffaretle örtüp, işlemekte bulundukları güzel amellerin en güzeline göre ecirlerini kendilerine ihsan edecektir 34 Allah kuluna kâfî değil mi? Durmuşlar da seni ondan beridekilerle korkutuyorlar, her kimi ki Allah şaşırtır artık ona hidayet edecek yoktur, her kime de Allah hidayet verir onu da şaşırtacak yoktur, bir intikamı var azîz değil mi Allah? 35 Celâlim hakkı için sorsan onlara:

Sh:»4124Edit

o Gökleri ve Yeri kim yarattı? Elbette şübhesiz Allah diyecekler, de ki: 36 o halde gördünüz a o Allahdan başka çağırdıklarınızı, eğer Allah bana bir keder murad ederse onlar kederini açabilirler mi? Yâhud bana bir rahmet murad ederse onlar onun rahmetini tutabilirler mi? 37 De ki: Allah bana yeter, hep ona dayanır mütevekkil olanlar 38 De ki: ey kavmim! haliniz üzere çalışın, her halde ben çalışıyorum, artık ileride bileceksiniz: 39 Kimmiş o kendine rüsvay edecek bir azâb gelecek, ve üstüne yerli bir azâb inecek? 40 Biz insanlar için senin üzerine hakkıle kitab indirdik, o halde kim yola gelirse kendi lehinedir, her kim de saparsa sırf kendi aleyhine olarak sapar ve sen değilsin üzerlerine vekîl 41

��RT› a ÛÜ£¨é¢ í n ì Ï£ ó aÛ¤b ã¤1¢  y©îå  ß ì¤m¡è b ë aÛ£ n©ó ۠ᤠm à¢o¤ Ï©ó ß ä bß¡è 7b Ï î¢à¤Ž¡Ù¢ aÛ£ n©ó Ó š¨ó Ç Ü î¤è b aÛ¤à ì¤p  ë í¢Š¤¡3¢ aÛ¤b¢¤Š¨¬ô a¡Û¨¬ó a u 3§ ߢŽ à£¦ó6 a¡æ£  Ï©ó ‡¨Û¡Ù  Û b¨í bp§ Û¡Ô ì¤â§ í n 1 Ø£ Š¢ëæ  ST› a â¡ am£ ‚ ˆ¢ëa ß¡å¤ …¢ëæ¡ aÛÜ£¨é¡ ‘¢1 È b¬õ 6 Ó¢3¤ a ë Û ì¤ × bã¢ìa Û b í à¤Ü¡Ø¢ìæ  ‘ î¤÷¦b ë Û b í È¤Ô¡Ü¢ìæ  TT› Ó¢3¤ Û¡Ü£¨é¡ aÛ’£ 1 bÇ ò¢ u à©îȦ6b Û é¢ ß¢Ü¤Ù¢ aێ£ à¨ì ap¡ ë aÛ¤b ‰¤ž¡6 q¢á£  a¡Û î¤é¡ m¢Š¤u È¢ìæ  UT› ë a¡‡ a ‡¢×¡Š  aÛÜ£¨é¢ ë y¤† ê¢ a‘¤à b ‹£ p¤ Ӣܢìl¢ aÛ£ ˆ©íå  Û bí¢ìª¤ß¡ä¢ìæ  2¡bÛ¤b¨¡Š ñ¡7 ë a¡‡ a ‡¢×¡Š  aÛ£ ˆ©íå  ß¡å¤ …¢ëã¡é©¬ a¡‡ a ç¢á¤ í Ž¤n j¤’¡Š¢ë栝›��

Sh:»4125Edit

��VT› Ó¢3¡ aÛÜ£¨è¢á£  Ï bŸ¡Š  aێ£ à¨ì ap¡ ë aÛ¤b ‰¤ž¡ Ç bÛ¡á  a̠ۤî¤k¡ ë aÛ’£ è b… ñ¡ a ã¤o  m z¤Ø¢á¢ 2 î¤å  Ç¡j b…¡Ú  Ï©îà b × bã¢ìa Ï©îé¡ í ‚¤n Ü¡1¢ìæ  WT› ë Û ì¤ a æ£  Û¡Ü£ ˆ©íå  Ã Ü à¢ìa ß b Ï¡óaÛ¤b ‰¤ž¡ u à©îȦb ë ß¡r¤Ü é¢ ß È é¢ Û bϤn † ë¤a 2¡é© ß¡å¤ ¢ì¬õ¡ aۤȠˆ al¡ í ì¤â  aÛ¤Ô¡î¨à ò¡6 ë 2 † aÛ è¢á¤ ß¡å  aÛÜ£¨é¡ ß b۠ᤠí Ø¢ìã¢ìa í z¤n Ž¡j¢ìæ  XT› ë 2 † a Û è¢á¤  î£¡÷ bp¢ ß b× Ž j¢ìa ë y bÖ  2¡è¡á¤ ß b× bã¢ìa 2¡é© í Ž¤n è¤Œ¡ëª¢@æ  YT› Ï b¡‡ a ß £  aÛ¤b¡ã¤Ž bæ  ™¢Š£¥ … Ç bã 9b q¢á£  a¡‡ a  ì£ Û¤ä bê¢ ã¡È¤à ò¦ ߡ䣠=b Ó b4  a¡ã£ à b¬ a¢ë@m©în¢é¢ Ǡܨó ǡܤá§6 2 3¤ ç¡ó  Ï¡n¤ä ò¥ ë Û¨Ø¡å£  a ×¤r Š ç¢á¤ Û bí È¤Ü à¢ìæ  PU› Ó †¤ Ó bÛ è b aÛ£ ˆ©íå  ß¡å¤ Ó j¤Ü¡è¡á¤ Ï à b¬ a Ë¤ä¨ó Ç ä¤è¢á¤ ß b× bã¢ìa í Ø¤Ž¡j¢ìæ  QU› Ï b • b2 è¢á¤  î£¡÷ bp¢ ß b× Ž j¢ìa6 ë aÛ£ ˆ©íå  Ã Ü à¢ìa ß¡å¤ ç¨¬ì¯ª¢Û b¬õ¡  ,©îj¢è¢á¤  î£¡÷ bp¢ ß b× Ž j¢ìa= ë ß b ç¢á¤ 2¡à¢È¤v¡Œ©íå  RU› a ë  ۠ᤠí È¤Ü à¢ì¬a a æ£  aÛÜ£¨é  í j¤Ž¢Á¢ aÛŠ£¡‹¤Ö  Û¡à å¤ í ’ b¬õ¢ ë í Ô¤†¡‰¢6 a¡æ£  Ï©ó ‡¨Û¡Ù  Û b¨í bp§ Û¡Ô ì¤â§ í¢ìª¤ß¡ä¢ìæ ;›��

Sh:»4126Edit

Meali Şerifi

Allah alır o canları öldükleri zaman, ölmiyenleri de uyuduklarında, sonra üzerlerine ölüm hukmü verdiklerini alıkor da diğerlerini salıverir bir müsemmâ ecele kadar, şübhesiz ki bunda düşünecek bir kavm için âyetler var 42 Yoksa Allahın berisinden şefaatçiler mi edindiler? De ki: hiç bir şey'e güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi? 43 De ki Allahındır o şefaat bütün, onundur mülkü Göklerin ve Yerin, sonra hep döndürülüp ona götürüleceksiniz 44 Böyle iken Allah bir olarak anıldığı vakıt Ahırete inanmıyanların yürekleri burkulur da ondan berikiler anıldığı vakıt derhal yüzleri güler 45 De ki: ey Gökleri ve Yeri yaradan ve gayb-ü şehadeti bilen Allahım! Kullarının arasında o ıhtılâf edip durdukları şeyler hakkında sen huküm vereceksin 46 Ve eğer bütün Arzdakiler, bir misli de beraber o zulmedenlerin olsa Kıyamet günü azâbın fenalığından kurtulmak için onu mutlak feda ederlerdi zuhur edib de kendilerine Allahdan hiç hisab etmedikleri, nesneler 47 Öyle ki yaptıkları amellerin fenalıkları karşılarına çıkmış ve istihza edip durdukları şeyler kendilerini sarmıştır 48 Fakat insana bir sıkıntı dokunuverince bize yalvarır, sonra kendisine tarafımızdan bir ni'met bahşediverdiğimiz zaman da o bana bir bilgi üzerine verildi der, belki o bir fitnedir velâkin pek çokları bilmezler 49 Onu bunlardan evvelkiler de söyledi fakat o kazandıkları kendilerini kurtarmadı 50 Netîcede kazandıklarının fenalıkları başlarına geçti,şunlardan o zulmedenlerin de kazandıklarının fenalıklarına geçecektir onlar da atlatacak değillerdir 51 Hâlâ bilmediler mi ki: Allah rızkı dilediğine açar, kısar da, şübhesiz ki bunda iyman edecekler için âyetler vardır 52

Sh:»4127Edit

42.��a ÛÜ£¨é¢ í n ì Ï£ ó aÛ¤b ã¤1¢  y©îå  ß ì¤m¡è b›� Allah kabz eder alır o nefisleri ölümleri zamanı - bu âyetin sevkı yukarıya üç noktadan alâkadardır. Bir kerre kasr ile nihayetteki « ��ë ß b¬ a ã¤o  Ç Ü î¤è¡á¤ 2¡ì ×©î3§;� » kavline nâzırdır. Ya'ni vekîl sen değilsin Allahdır. Çünkü o canları ancak Allah alır. Bu nokta daha ileride « ��ë ç¢ì  Ǡܨó ×¢3£¡ ‘ ó¤õ§ ë ×©î3¥� » diye tasrih de edilecektir. İkincisi hidayet ve dalâletin, hayat ve memat ile bir temsilini iş'ar eder. Üçüncüsü de ta yukarıdaki « ��a¡ã£ Ù  ߠo¥ ë a¡ã£ è¢á¤ ߠn¢ìæ 9 P q¢á£  a¡ã£ Ø¢á¤ í ì¤â  aÛ¤Ô¡î¨à ò¡ ǡ䤆  ‰ 2£¡Ø¢á¤ m ‚¤n –¡à¢ìæ ;� » kavlini bir nevi' tavzıh ile « ��Ï à å¡ aç¤n †¨ô Ï b¡ã£ à b í è¤n †©ô Û¡ä 1¤Ž¡é©7 ë ß å¤ ™ 3£  Ï b¡ã£ à b í š¡3£¢ Ç Ü î¤è 7b� » ıhtarını bir takrir ve isbattır. Sahib keşşaf burada enfüsten murad ruh ile beden mecmuu olduğuna kail olarak demiştir ki: el'enfüs kemahiye cümlelerdir, teveffîsi de imatesidir ki hassas derrâk bir zîhayat olmasının medarı olan eczasının sıhhat ve selâmeti kabîlinden esbab ve şeriatın selb olunmasıdır. Çünkü sıhhati selb olununca keenne zâtı selb olunmuş gibi olur. Çünkü Allah azze ve alâ teveffiyi mevti, menâmi hep enfüse teallûk ettirmiştir. Halbuki akl-u temyiz nefsı mevt ve nevm ile muttasıf değildir, ölen ve uyuyan ancak cümle ma'nâsına nefistir �açg�. Nefis beden mukabili olarak ruh ma'nâsına dahi geldiği ve bilhassa ruhi emrî denilen nefsi natıkaya ıtlak edildiği cihetle diğer müfessirîn burada İbni Abbas Hazretlerinden vârid olan bir rivayet vechile akl-u temyiz nefsi denilen nüfusı nâtıka ile tefsir etmişlerdir ve teveffiyi de bedene olan teallûk ve tesarrufunu kesmek suretiyle kabz edip almak diye beyan eylemişlerdir. Mevtte zâhiren ve bâtınen, uykuda da yalnız zâhiren teallûku kesildiğini söylemişlerdir. İbni Abbas Hazretleri demiştir ki: Âdem oğlunda bir nefis bir ruh vardır, aralarındaki fark Güneş ile şuaı gibidir. Nefis, kendisiyle akıl ve temyiz yapılan, ruh da teneffüs ve hareket yapılandır. Ölümde ikisi de müteveffâ, uykuda yalnız nefis müteveffadır �açg�. Ruh denilince umumiyyetle hayat meb'dei anlaşıla geldiği gibi hayat da

Sh:»4128Edit

ekseriya cismanî tezahürat ile anlaşıldığından hayatı ma'neviyye meb'dei olan ruha nefis ıtlak edilmiştir. Güneş ile şuaını temsil getirmesi gösterir ki aralarında bir cevher farkı anlatmak istememiştir. Bizim anladığımız şudur: nefis kendini duyan, kendine ve kendindekine vicdanı olan ya'ni ene şuuruna sahib olan zattır. Her nefiste böyle şâir ve meş'ûr olmak üzere çifte bir haysiyyet vardır. Teveffî, bir şey'i vâfî olarak, ya'ni kâmilen ve tamamiyle almak, selbetmektir. Bundan dolayı ruhun tarafı ilâhîden tamamiyle ahz-ü kabzına teveffî ve ölüme vefat denilmiştir. Emaneti yerine teslim ve temamen vefâ etmek gibidir. Nefisler vacibülvücud değildirler, onun için kendilerine şuurları bizati olsa bile lizatiha değildir. Allahdandır. Allah onları kendilerinden alıp kendilerinden geçirir. Bu ma'nâ « ��a æ£  aÛÜ£¨é  í z¢ì4¢ 2 î¤å  aۤࠊ¤õ¡ ë Ó Ü¤j¡é©� » gibidir. İşte nefsin teveffîsi, ölüm ve uyku hallerinde olduğu gibi kendinden geçirilip akl-ü temyizinin kendinden alınmasıdır. Bu suretle ma'nâ şu oluyor: « ��a ÛÜ£¨é¢ í n ì Ï£ ó aÛ¤b ã¤1¢ � » o nefisleri nüfusı natıkayı başka değil, ancak Allah kendilerinden alır, kabzeder, yok etmeksizin kendilerinden geçirir, şuur ve temyizlerini alır ��y©îå  ß ì¤m¡è b›� öldükleri zaman - ya'ni bedene tesarruf ve teallûkları kesildiği zaman ��ë aÛ£ n©ó ۠ᤠm à¢o¤›� ölmiyenleri de ��Ï©ó ß ä bß¡è 7b›� uyudukları zaman alır da ��Ï î¢à¤Ž¡Ù¢ aÛ£ n©ó Ó š¨ó Ç Ü î¤è b aÛ¤à ì¤p ›� üzerine ölüm hukmünü verdiklerini alıkor, ba'se kadar tutar ��ë í¢Š¤¡3¢ aÛ¤b¢¤Š¨¬ô›� diğerlerini, henüz ölüm hukmü verilmemiş olan uykudakileri salıverir ��a¡Û¨¬ó a u 3§ ߢŽ à£¦ó6›� müsemmâ, mukadder bir ecele kadar ki ölecekleri zamandır - işte böyle hem ölüm halinde, hem de uyku halinde o nefisler, Allah tealânın kabzında bulunur. Burada şu suâl hatıra gelir: Yukarıda Sûrei Secde de « ��Ó¢3¤ í n ì Ï£¨îآᤠߠܠ٢ aÛ¤à ì¤p¡ aÛ£ ˆ©ô ë¢×£¡3  2¡Ø¢á¤ q¢á£  a¡Û¨ó ‰ 2£¡Ø¢á¤ m¢Š¤u È¢ìæ ;� »

Sh:»4129Edit

buyurulmuş, daha yukarıda Sûrei «Enam» da « ��y n£¨ó¬ a¡‡ a u b¬õ  a y † ×¢á¢ aÛ¤à ì¤p¢ m ì Ï£ n¤é¢ ‰¢¢Ü¢ä b ë ç¢á¤ Û b í¢1 Š¡£Ÿ¢ìæ P q¢á£  ‰¢…£¢ë¬a a¡Û ó aÛÜ£¨é¡ ß ì¤Û¨îè¢á¢ aÛ¤z Õ£¡6� » buyurulmuş olmakla bunlarda teveffî Allahın Resullerine ve melekülmevte isnad edilmiş idi, şu halde burada kasr ile « ��a ÛÜ£¨é¢ í n ì Ï£ ó� » buyurulması bunlara münafi olmaz mı? Fahrüddini Razî tefsirinde buna şöyle bir cevab verilmiştir: hakıkatte teveffî eden ancak Allah tealâdır. Şu kadar ki Allah tealâ esbab âleminde her nevi' ameli Melâikeden bir Meleke tefvız buyurmuş, bu suretle ervahın kabzına da Melekülmevti me'mur kılmıştır ki o reistir, maıyyetinde etbaı ve hademesi vardır. Onun için o âyetlerde teveffî onlara nisbet edilmiş, burada da hakıkî olarak Allah tealâya nisbet olunmuştur �açg�. Bunun hasılı; Allahın me'mur edip gönderdiği rüsülün kabzı Allahın kabzı demektir. Yahud Allahın kabzı doğrudan doğruya veya Melekleri vasıtasiyle olmaktan eamdır demek oluyor. Bu cevab haddi zatında dağru ve « ��ë ç¢ì  aÛ¤Ô bç¡Š¢ Ï ì¤Ö  Ç¡j b…¡ê© ë í¢Š¤¡3¢ Ç Ü î¤Ø¢á¤ y 1 Ä ò¦6 y n£¨ó¬ a¡‡ a u b¬õ  a y † ×¢á¢ aÛ¤à ì¤p¢ m ì Ï£ n¤é¢ ‰¢¢Ü¢ä b� » diye hattâ ile « ��ë ç¢ì  aÛ¤Ô bç¡Š¢� » kasrına terfi'i de buna şâhid ise de burada daha mühim bir nükte vardır: dikkat olunmak lâzım gelir ki zikrolunan âyetlerin birinde Melekülmevtin kabzından sonra « ��q¢á£  a¡Û î¤é¡ m¢Š¤u È¢ìæ � » buyurulduğu gibi, diğerinde de « ����q¢á£  ‰¢…£¢ë¬a a¡Û ó aÛÜ£¨é¡ ß ì¤Û¨îè¢á¢ aÛ¤z Õ£¡6�� » buyurulmuştur. İşte buradaki teveffî o irca' ve redd lâhzasını beyandır. Bunun tavzıhi de şu olur: Melekülmevt bedenden ruhı hayvanî denilen hayatı cismaniyye ruhunu kabzeder, akl-ü temyiz ruhu denilen nüfusı nâtıkayı, emri rabb olan ruhı insanîyi ise « ��ë ã 1 ‚¤o¢ Ï©îé¡ ß¡å¤ ‰¢ëy©ó� » mantukunca doğrudan doğru Allah nefhettiği gibi « ��a ÛÜ£¨é¢ í n ì Ï£ ó aÛ¤b ã¤1¢ � » mantukunca kabz-u teveffîsi de doğrudan doğru Allaha aiddir. « ��q¢á£  ‰¢…£¢ë¬a a¡Û ó aÛÜ£¨é¡›P ë a¡Û î¤é¡ m¢Š¤u È¢ìæ ›� » buyurulması da bu ıhtisası ış'ar eyler. ��a¡æ£  Ï©ó ‡¨Û¡Ù ›� Şübhesiz ki bunda - bu teveffî ve imsâk ve irsalde ��Û b¨í bp§ Û¡Ô ì¤â§ í n 1 Ø£ Š¢ëæ ›�

Sh:»4130Edit

düşünecek bir kavm için elbet âyetler var. - Ki Allahdan başka ma'bud olamıyacağına ve akıbet hep Allaha gidileceğine ve ba's olunup huzurunda muhakeme olunacağına ve Allaha karşı yalan söylemiş, zulüm, küfretmiş haksızların, kâfirlerin mesvası Cehennem olup sadık, mü'min, müttekı muhsinlerin en güzel mükâfata ireceklerine velhasıl « ��a¡ã£ b Û¡Ü£¨é¡ ë a¡ã£b ¬ a¡Û î¤é¡ ‰ au¡È¢ìæ 6� » mısdakına delâlet ederler. Sûrei «En'am» da « ��ë ç¢ì  aÛ£ ˆ©ô í n ì Ï£¨îآᤠ2¡bÛ£ î¤3¡ ë í È¤Ü á¢ ß b u Š y¤n¢á¤ 2¡bÛ䣠è b‰¡ q¢á£  í j¤È r¢Ø¢á¤ Ï©îé¡� » âyetinin tefsirine bak. Nefislerin uykudaki gibi kendilerinden geçilmesi azâbı duymamak i'tibariyle kâfirlerin lehlerine olmaz mı? diye de bir suâl hatıra gelebilir. Sahib keşşaf bu suâle meydan vermemek için, nefsi nâtıkanın ölümle muttasıf olamıyacağını söylemişti, fakat bunun asıl cevabı Hazreti Aliye nisbet olunan şu kıt'adır.

�ëÛì aãb a‡a ßnäb mŠ×äb ÛØbæ aÛàìp ‰ayò ×3 yó

ëÛØäb a‡a ßnäb 2Èräb ÏäŽbª4 2Ȇ ‡a Çå ×3 ‘óõ�

«Eğer biz öldüğümüz vakıt bırakılmış olsa idik ölüm her zîhayatın rahati olurdu ve lâkin bizler öldüğümüz vakıt ba's olunacağız da ondan sonra her şey'den suâl edileceğiniz. Demek mes'elenin asıl tefekkür olunacak hall noktası bu kabz-u imsâk ve irsalden Allah tealânın tesarrufı mutlaka kudretini anlıyarak bu tutuşun, bu habs-ü imsakın onları kaçırmayıp ba's için bir habs-ü tevkif olduğunu istintac etmek ve ba's ile lilaullahın dehşetini, celâl-ü cemalini mülâhaza edebilmektir. Onun için « �í¨¬� » de geçtiği üzere sûr nefholununca kâfirler ��« ��ß å¤ 2 È r ä b ß¡å¤ ß Š¤Ó †¡ã  ë aÛ¤b ‰¤ž¢ u à©îȦb Ó j¤š n¢é¢ í ì¤â  aÛ¤Ô¡î¨à ò¡ ë aێ£ à¨ì ap¢ ß À¤ì¡í£ bp¥ 2¡î à©îä¡é©6 ¢j¤z bã é¢ ë m È bÛ¨ó Ǡ࣠b í¢’¤Š¡×¢ìæ  XV› ë ã¢1¡ƒ  Ï¡ó aÛ–£¢ì‰¡ Ï – È¡Õ  ß å¤ Ï¡ó aێ£ à¨ì ap¡ ë ß å¤ Ï¡ó aÛ¤b ‰¤ž¡ a¡Û£ b ß å¤ ‘ b¬õ  aÛÜ£¨é¢7 q¢á£  ã¢1¡ƒ  Ï©îé¡ a¢¤Š¨ô Ï b¡‡ a ç¢á¤ Ó¡î b⥠í ä¤Ä¢Š¢ëæ  YV› ë a ‘¤Š Ó o¡ aÛ¤b ‰¤ž¢ 2¡ä¢ì‰¡ ‰ 2£¡è b ë ë¢™¡É  aۤءn bl¢ ë u©¬óõ  2¡bÛ䣠j¡î£©å  ë aÛ’£¢è † a¬õ¡ ë Ó¢š¡ó  2 î¤ä è¢á¤ 2¡bÛ¤z Õ£¡ ë ç¢á¤ Û bí¢Ä¤Ü à¢ìæ  PW› ë ë¢Ï£¡î o¤ ×¢3£¢ ã 1¤§ ß b Ç à¡Ü o¤ ë ç¢ì  a Ç¤Ü á¢ 2¡à b í 1¤È Ü¢ìæ ;›��

Meali Şerifi

De ki: böyle iken şimdi o Allahın gayrısına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz bana? Ey cahiller! 64 Celâlim hakkı için sana da vahyolundu şu, senden evvelkilere de: "yemin ederim ki

Sh:»4136Edit

eğer şirk koşarsan çalışman bütün boşuna gider ve mutlak kendine yazık eden hasirlerden olursun 65 Hayır, onun için yalnız Allaha kulluk et ve şükredenlerden ol 66 Allahı hakkıyle takdir edemediler, halbuki bütün Arz Kıyamet günü onun bir kabzası Göklerde yemînine dürülmüşlerdir, çok münezzeh ve çok yüksektir o sübhan onların şirkinden 67 Ve sur üflenmiştir de Göklerde kim var, Yerde kim varsa çarpılıp yıkılmıştır, ancak Allahın dilediği müstesnâ, sonra ona bir daha üflenmiştir, bu kerre de hep onlar kalmışlar bakıyorlardır 68 Ve Arz rabbının nuriyle parlamıştır, kitab konmuş, Peygamberler ve şâhidler getirilmiş ve beyinlerinde hak ile huküm verilmektedir hem hiç zulmolunmazlar 69 Ve her nefis ne amel yaptı ise temamen ödenmiştir, ve her ne yapıyorlarsa o a'lemdir 70

67.��ë aÛ¤b ‰¤ž¢ u à©îȦb Ó j¤š n¢é¢ í ì¤â  aÛ¤Ô¡î¨à ò¡ ë aێ£ à¨ì ap¢ ß À¤ì¡í£ bp¥ 2¡î à©îä¡é©6›� Arz bir kabzası Kıyamet günü, Semalar da yemîniyle dürülmüşlerdir. - Zemahşerî, Beyzavî, Ebüssüud gibi belâgatte mümtaz olan müfessirler diyorlar ki: bu kavli celîl, Allah tealânın gayet azametine ve kudretinin kemaline ve zihinlerin hayret ettiği büyük fiıller onun kudretine nisbet edilince çok küçük ve hakır kalacağına bir tenbih ve âlemi yıkıvermek ona göre pek kolay bir şey olduğunu temsil ve tahyil tarikıyle bir ifâdedir ki kabza ve yemin kelimelerinin hakikat veya mecaz olmaları ciheti mülâhaza edilmeksizin = « �‘ b2 o¤ ۡ࣠ò¢ aÛÜ£ î¤3¡� » gecenin zülfüne kır düştü» terkibi gibi hey'eti mecmuasiyle bir tasvirdir. Diğer ba'zıları da demişlerdir ki kelâmdan asl olan hakıkattir, fakat hakıkatin müteazzir olduğuna bir delîl bulununca da mecazı sarfı vâcib olur. Kabza ve yemîn kelimeleri carihada hakıkattir, Allah tealâ a'za ve cevarihin sübutü mümteni' bulunduğuna da delîli aklî vardır, o halde mecaze hamli vâcibdir. Zira fülân fülânın kabzasında (avucunda) dır denilir. Onun tedbir ve teshıri altında demektir. « ��ë ß b ß Ü Ø o¤ a í¤à bã¢è¢á¤� » de

Sh:»4137Edit

de murad kendilerinin milki olmaktır. Şu hâne fülânın yedinde, fülânın kabzında, ve fülânın kabzasına geçti derler ki hâlıs milki olduğunu söylemek isterler, hem bunlar müsta'mel ve meşhur mecazlardır. İbni Atıyye de demiştir ki kabza kudretten ıbarettir. �açg�. Dilimizde dahi pek çok kullanılan kabza kelimesi esasında kabızdan masdar binâi merredir. Bir kabız, bir sıkma veya bir tutma demektir. Avucla tutulan mıkdara dahi kafın zammiyle kubza, tutam veya sıkım denildiği gibi kafın fethiyle kabza da denilir. Demek ki kabza bir sıkım, bir tutam veya bir avuç ma'nâlarına olabiliyor. Burada bir sıkım diye ifâde edilmek Kıyametin tazyıkını anlatmak ı'tibariyle daha vazıh olur.

YEMİN, sağ demektir. Kuvvet ve kasem ma'nâlarına da gelir. Burada kuvvet veya kasem demek olabileceği de söylenmiştir. « ��í ì¤â  ã À¤ì¡ô aێ£ à b¬õ  × À ó£¡ aێ£¡v¡3£¡ ۡܤآn¢k¡6� » mantukunca Semayı dürmeğe ahdetmiş olduğu için tahkık ı'tibariyle bu ma'nâ dahi doğru ise de evvelki ma'nâ ile kuvvet ve kudretin tasvir ve temsili daha kuvvetli daha azametli bir ma'nâ ifâde ettiğini ıhtara hacet yoktur. Sahihi Müslimde Hazreti Aişeden rivayet olunduğuna göre Arz ve Semâvatın bu kabz-u tayyi sırasında insanların nerede olacağı Resulullahdan sual olunmuş «Sırat üzerinde» buyurulmuştur. Kıyameti tasvir için de buyuruluyor ki 68. ��ë ã¢1¡ƒ  Ï¡ó aÛ–£¢ì‰¡›� - surun ma'nâsı Sûrei «Nemil» de « ��í ì¤â  í¢ä¤1 ƒ¢ Ï¡ó aÛ–£¢ì‰¡ Ï 1 Œ¡Ê � » âyetinde geçmiş idi. Görülüyor ki burada iki nefıh beyan olunuyor. Birincisi yıkan nefhı saıktır ki bu, nefhai ulâ veya vustâdır. İkincisi kaldıran nefhı kıyamdır ki bu da nefhai saniye veya sâlisedir. Ve Kıyamet kelimesi bu ikincideki kıyam ma'nâsından olmakla beraber birinciyi de mebdei olmak üzere mutazammındır. Onun için Kıyamet kopması en büyük yıkımı ifâde eder. Buna saat, vâkıa, hakka dahi denilir.

Sh:»4138Edit

SAIK, yıldırım çarpmasında olduğu gibi bayılıp düşmeye ve ölmeğe denilir. Bu kıyamdan sonra yevmi din ve yevmi fasıl denilen safhayı beyan ile buyuruluyor ki:

69.��ë a ‘¤Š Ó o¡ aÛ¤b ‰¤ž¢›� ve Arz parlamıştır. - Bu parlıyacak olan Arz, kabızdan sonra « ��í ì¤â  m¢j †£ 4¢ aÛ¤b ‰¤ž¢ ˠ  aÛ¤b ‰¤ž¡� » mantuku üzere değişecek olan Arzı mahşerdir. Bir hadîsi şerifte şöyle vârid olmuştur: nâs hâlıs elenmiş un çöreği gibi beyaz bir Arz üzerinde haşrolunacaktır ki üzerinde kimsenin bayrağı yok. ��2¡ä¢ì‰¡ ‰ 2£¡è b›� rabbının nuriyle - Kur'anın bir çok âyetlerinde Kur'ana, bürhane, hakk-u adle nur ta'bir buyurulmuş olduğu gibi burada da nur, hakk-u adalet tecellîsi demek olduğu söylenmiştir. Fakat Ebû Hayyanın naklettiği üzere İbni Abbas demiştir ki burada nur, Şems-ü Kamerin nuru değil diğer bir nurdur ki Allah tealâ halkedecek de onunla Arzı tenvir eyliyecektir. Bu rivayet bizi obirlerinden daha bedi' bir ma'nâ ile tenvir etmektedir. Zira, elektrik ile bir misalini tesavvur edebileceğimiz parlak bir nurun, bir uurı rabbanînin yaradılacağını bize önceden haber vermiş oluyor. Bir nur ki onunla mahkemei kübrânın kurulacağı Arzı mahşer tenvir olunacaktır. ��ë ë¢™¡É  aۤءn bl¢›� kitab ortaya konmuş - burada kitab, defteri âmal ile tefsir edilmiştir. ��ë u©¬óõ  2¡bÛ䣠j¡î£©å  ë aÛ’£¢è † a¬õ¡›� ve Peygamberlerle şahidler getirilmiş - « ��í ì¤â  í v¤à É¢ aÛÜ£¨é¢ aÛŠ£¢¢3  Ï î Ô¢ì4¢ ß b‡ a¬ a¢u¡j¤n¢á¤6›P Ï Ø î¤Ñ  a¡‡ a u¡÷¤ä b ß¡å¤ ×¢3£¡ a¢ß£ ò§ 2¡’ è©î†§ ë u¡÷¤ä b 2¡Ù  Ǡܨó 稬쯪¢Û b¬õ¡ ‘ è©î†¦6a›P í ì¤â  ã †¤Ç¢ìa ×¢3£  a¢ã b§ 2¡b¡ß bß¡è¡á¤7›� » mazmunları zâhir olmuştur. Maamafih burada nebiyyîn, muhbirler ma'nâsını da ifâde edebilir.

Sh:»4139Edit

��QW› 렍©,îÕ  aÛ£ ˆ©íå  × 1 Š¢ë¬a a¡Û¨ó u è ä£ á  ‹¢ß Š¦6a y n£¨ó¬ a¡‡ a u b¬ëª¢@ç b Ï¢n¡z o¤ a 2¤ì a2¢è b ë Ó b4  Û è¢á¤  Œ ã n¢è b¬ a Û á¤ í b¤m¡Ø¢á¤ ‰¢¢3¥ ß¡ä¤Ø¢á¤ í n¤Ü¢ìæ  Ç Ü î¤Ø¢á¤ a¨í bp¡ ‰ 2£¡Ø¢á¤ ë í¢ä¤ˆ¡‰¢ëã Ø¢á¤ Û¡Ô b¬õ  í ì¤ß¡Ø¢á¤ 稈 6a Ó bÛ¢ìa 2 Ü¨ó ë Û¨Ø¡å¤ y Ô£ o¤ × Ü¡à ò¢ aۤȠˆ al¡ Ç Ü ó aۤؠbÏ¡Š©íå  RW› Ó©î3  a…¤¢Ü¢ì¬a a 2¤ì al  u è ä£ á   bÛ¡†©íå  Ï©îè 7b Ï j¡÷¤  ß r¤ì ô aÛ¤à¢n Ø j£¡Š©íå  SW› 렍©,îÕ  aÛ£ ˆ©íå  am£ Ô ì¤a ‰ 2£ è¢á¤ a¡Û ó aÛ¤v ä£ ò¡ ‹¢ß Š¦6a y n£¨ó¬ a¡‡ a u b¬ëª¢@ç b ë Ï¢n¡z o¤ a 2¤ì a2¢è b ë Ó b4  Û è¢á¤  Œ ã n¢è b  Ü b⥠Ǡܠî¤Ø¢á¤ Ÿ¡j¤n¢á¤ Ï b…¤¢Ü¢ìç b  bÛ¡†©íå  TW› ë Ó bÛ¢ìa aÛ¤z à¤†¢ Û¡Ü£¨é¡ aÛ£ ˆ©ô • † Ó ä b ë Ç¤† ê¢ ë a ë¤‰ q ä b aÛ¤b ‰¤ž  ã n j ì£ ¯a¢ ß¡å  aÛ¤v ä£ ò¡ y î¤s¢ ã ’ b¬õ¢7 Ï ä¡È¤á  a u¤Š¢ aۤȠbß¡Ü©îå  UW› ë m Š ô aÛ¤à Ü¨¬÷¡Ø ò  y b¬Ï£©îå  ß¡å¤ y ì¤4¡ aۤȠŠ¤”¡ í¢Ž j£¡z¢ìæ  2¡z à¤†¡ ‰ 2£¡è¡á¤7 ë Ó¢š¡ó  2 î¤ä è¢á¤ 2¡bÛ¤z Õ£¡ ë Ó©î3  aÛ¤z à¤†¢ Û¡Ü£¨é¡ ‰ l£¡ aۤȠbÛ à©î堝›�

Meali Şerifi

Ve küfredenler zümre zümre Cehenneme sevkedilmektedir, nihayet ona vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara

Sh:»4140Edit

şöyle der: size rabbınızın âyetlerini okur ve sizi bu günün» likasından korkutur Resuller gelmedi mi içinizden sizlere? Evet derler: geldi velâkin kâfirler üzerine "kelimei azâb"hakk oldu 71 Denilir: girin Cehennemin kapılarına; ebediyyen içinde kalmak üzere, bak ne fenadır mevkıi mütekebbirlerin 72 Rablarına korunmuş olan müttekîler de zümre zümre Cennete sevk olunmaktadır, nihayet ona vardıkları ve kapıları açılıp bekçileri onlara "selâm sizlere ne hoşsunuz! Haydin girin onlara ebediyyen kalmak üzere" diye selâm durdukları 73 Onlar da: hamd o Allaha ki bize va'dini doğru çıkardı ve bizi Arza vâris kıldı, Cennetten istediğimiz yerde makam tutuyoruz" dedikleri vakıt... bak artık ne güzeldir ecri o âmillerin 74 Melâikeyi de görürsün Arşı etrafından donatmışlar rablarına hamd ile tesbih ediyorlardır ve halk arasında hakk ile huküm icra edilip denilmektedir: « ��a Û¤z à¤†¢ Û¡Ü£¨é¡ ‰ l£¡ aۤȠbÛ à©îå � » 75

Ya rab bizi de bu hamde iren kullarından eyle.

Burada sûrei Zümer bitti, bunu sûrei Mü'min ta'kıb ediyor


Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.