FANDOM


Bakınız

Şablon:Zümre - d


Zümre
Matematik zümresi
Zümre toplantıları
Zümre başkanları
Zümre Başkanlarının Eğitimi
İl Zümre Başkanları Kurulları - Eğitim kurulları
İl Zümre Başkanları Kurulları Sene Başı ve Sene Sonu Toplantısı
Okul Zümre Başkanları Kurulu
Eğitim günleri


Konu: İl Zümre Başkanları Kurulları Sene Başı ve Sene Sonu Toplantısı Edit

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : 7 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

İlgi Yönetmelik Madde 114- (1) İl zümre başkanları kurulları, ilçe zümre başkanlarından oluşur.

Kurullar ilk toplantılarında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini il zümre başkanı seçer.

Toplantılar il müdürü, uygun gördüğü bir müdür yardımcısı/şube müdürü veya bir okul müdürü başkanlığında yapılır.

Ayrıca varsa üniversitelerin eğitim veya fen edebiyat fakültelerinin ilgili bölümlerinde görev yapan öğretim üyelerinin de katılımı sağlanır.

(2) Kurullar, ders yılı başlamadan önce ve ders yılı sonunda toplanır.

Kararlar oy çokluğuyla alınır ve il müdürünün onayından sonra ilçelere ve ilgili kurullara duyurulur.

(3) İl zümre başkanları kurullarında;

a) İl düzeyinde uygulama birliği, zümreler arası bilgi paylaşımıyla öğrenci başarısının artırılması,

b) Eğitim ve öğretimde niteliğin yükseltilmesi ile iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerin değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması ve benzeri konular görüşülür" denilmektedir.

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı "İl Zümre Başkanları Kurulları" senebaşı ve senesonu toplantılarının "İlçe Zümre Başkanları Kurulları" başkanlarının katılımıyla, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Uygar UMUT başkanlığında sene başı toplantısını 10.09.2014 tarihinde saat 10.00' da ve sene sonu toplantısını ise 18.06.2015 tarihinde saat 10:00'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ikinci kat toplantı salonunda yapılması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Veli SARIKAYA

                                                           İl Milli Eğitim Müdür V.

OLUR

<...>

Eyüp Sabri KARTAL

Vali a.

Vali Yardımcısı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.