Kaf Zariyat Tur
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
O tozdurup savuranlara
VID [vindarna] som virvlar upp [damm och vissna löv];
By those that winnow with a winnowing
Derken bir ağırlık taşıyanlara
vid [molnen] som för med sig regn;
And those that bear the burden (of the rain)
Derken bir kolaylıkla akanlara
vid [skeppen] som glider fram med lätthet;
And those that glide with ease (upon the sea)
Derken bir emir taksim edenlere kasem olsun
vid [änglarna] som på [Guds] befallning fördelar [Hans gåvor]!
And those who distribute (blessings) by command,
Ki muhakkak o size va'd olunan her halde doğrudur
[De vittnar att] det löfte ni fått är sanning
Lo! that wherewith ye are threatened is indeed true,
Ve muhakkak ki ceza şübhesiz vakı'dir
[och att] räkenskapen och domen skall komma!
And lo! the judgment will indeed befall.
O düzgün hâreli Semaya kasem ederim
VID himlens valv, korsat av stjärnornas stråk!
By the heaven full of paths,
Ki siz pek muhtelif bir kavl içinde bulunuyorsunuz
[Människor!] Era åsikter [om trons innehåll] går sannerligen vitt isär! -
Lo! ye, forsooth, are of various opinion (concerning the truth).
Ondan çevirilen çevrilir
Den som vill låta sig föras bakom ljuset har redan fått synen förvänd!
He is made to turn away from it who is (himself) averse.
O kahrolası yalancılar
Måtte [Gud] förgöra alla lögnare som påstår och gissar vad de inte kan veta,
Accursed be the conjecturers
O serhoşluk içinde yaptığını bilmezler
de som [vadar] i förvirring och självbedrägeri
Who are careless in an abyss!
Soruyorlar: ne zaman o ceza günü? (yevmi dîn)
och [hånfullt] frågar: "Och när skall denna Domens dag komma?"
They ask: When is the Day of Judgment?
Ateş üzerinde kıvranacakları gün
Den Dagen skall de plågas över elden
(It is) the day when they will be tormented at the Fire,
Dadın diye fitnenizi: bu, işte o sizin acele istediğiniz
[och en röst skall säga:] "Smaka eldprovet som ni [nu skall undergå]! Det är detta som ni ville påskynda."
(And it will be said unto them): Taste your torment (which ye inflicted). This is what ye sought to hasten.
Şübhesiz ki müttekiler Cennetlerde pınar başlarındadır
Men de som fruktade Gud skall vistas i lustgårdar med [porlande] källor
Lo! those who keep from evil will dwell amid gardens and watersprings.
Alarak rablarının kendilerine verdiğini, çünkü onlar bundan evvel güzellik yapmayı âdet edinmişlerdi
och där njuta av det som deras Herre har skänkt dem, därför att de [på jorden] gjorde de det goda och det rätta;
Taking that which their Lord giveth them; for lo! aforetime they were doers of good;
Geceden pek az uyuyorlardı
de ägnade inte mera än en kort del av natten åt sömn
They used to sleep but tittle of the night,
Ve saher vakıtları hep istiğfar ederlerdi
och i den tidiga gryningen bad de om Guds förlåtelse för sina synder.
And ere the dawning of each day would seek forgiveness,
Ve mallarında sâil ve mahrum için bir hak vardı
Och av det som de ägde gav de tiggarna och dem som led nöd [i tysthet] deras rättmätiga andel.
And in their wealth the beggar the outcast had due share.
Arzda da âyetler var iykan ehli için
FÖR DEM som har visshet i tron finns tecken [på Guds allmakt överallt] på jorden,
And in the earth are portents for those whose faith is sure,
Nefislerinizde de, halâ görmiyecekmisiniz
och inom er själva. Varför inte [öppna ögonen och] se
And (also) in yourselves. Can ye then not see?
Semada da rızkınız ve o va'dolunduğunuz
I himlen finns det som [hjälper er] att uppehålla livet och där finns det som ni fått löfte om [i nästa liv];
And in the heaven is your providence and that which ye are promised;
İşte o Göğün ve Yerin rabbına kasem ederim ki o şübhesiz haktır sizin nâtık olmanız gibi
ja, vid himlarnas och jordens Herre! - allt detta är sanning, [lika sant] som att ni har förmågan att tala!
And by the Lord of the heavens and the earth, it is the truth, even as (it is true) that ye speak.
Geldi mi sana İbrahimin ikram edilen müsafirlerinin kıssası?
HAR DU hört berättelsen om Abrahams himmelska gäster?
Hath the story of Abraham's honored guests reached thee (O Muhammad)?
O vakıt ki üzerine girdiler de «selâm» dediler. «Selâm, görülmedik bir kavım» dedi
När de kom till honom och hälsade "Fred!", svarade han: "Fred [vare med er]! Ni är [tydligtvis] främlingar [här]?"
When they came in unto him and said: Peace! he answered, Peace! (and thought): Folk unknown (to me).
Hemen bir bahâne ile ehline gitti, bir semiz daha getirdi de
Efter ett kort samråd med husfolket kom han ut med en [helstekt] gödkalv;
Then he went apart unto his housefolk so that they brought a fatted calf;
Onu yakınlarına koydu, yemeğe buyurmaz mısınız? Dedi
som han satte framför dem och bad dem ta för sig.
And he set it before them, saying: Will ye not eat?
O vakıt onlardan içine bir korku düştü Korkma dediler ve kendisine alîm bir oğlan tebşir ettiler
[När han såg att de inte åt] blev han rädd att de [hade ont i sinnet]. Men då sade de: "Du har ingenting att frukta!" - och de gav honom det glada budskapet om en son [som skulle födas åt honom och bli en man] med stor visdom.
Then he conceived a fear of them. They said: Fear not! and gave him tidings of (the birth of) a wise son.
Bunun üzerine hatunu bir çığlık içinde döndü de elini yüzene çarptı ve akîm bir kocakarı, dedi
Då närmade sig hans hustru och slog sig för pannan med ett jämmerrop och utbrast: "En gammal orkeslös och ofruktsam kvinna [som jag]!"
Then his wife came forward, making moan, and smote her face, and cried: A barren old woman!
Dediler: öyle Rabbın buyurdu, şübhesiz alîm o, hakîm o
De svarade: "Så har din Herre beslutat. Han är den Allvise, den Allvetande!"
They said: Even so saith thy Lord. Lo! He is the Wise, the Knower.
İbrahim, o halde asıl me'muriyyetiniz nedir? ey mürselûn, dedi
[Abraham] sade: "Vad är [annars] skälet till ert besök, ärade budbärare?"
(Abraham) said: And (afterward) what is your errand, O ye sent (from Allah)?
Biz, de dediler: Mücrim bir kavme gönderildik
De svarade: "Vi har sänts [för att straffa] ett folk av obotfärdiga, trotsiga syndare;
They said: Lo! we are sent unto a guilty folk,
Üzerlerine çamurdan taşlar salmak için
vi skall låta ett regn av stenblock falla över dem,
That we may send upon them stones of clay,
Rabbının nezdinde damgalanmışlar müsrifler için
[ett straff] fastställt i din Herres beslut för dem som har drivit sina utsvävningar för långt.
Marked by thy Lord for (the destruction of) the wanton.
Binnetîce orada bulunan mü'minleri çıkardık
Vi skulle föra bort de troende [som fanns i städerna som skulle förstöras]
Thee We brought forth such believers as were there.
Fakat bir haneden başka orada Müsliman da bulmadık
men, frånsett ett hus, fann vi ingen som hade underkastat sig Guds vilja."
But We found there but one house of those surrendered (to Allah).
Ve öyle elîm azabdan korkacaklar için orada bir âyet bıraktık
Och i [de ödelagda städerna] lämnade Vi ett budskap till dem som fruktar det plågsamma straff [som är följden av att framhärda i det onda].
And We left behind therein a portent for those who fear a painful doom.
Bir de Musada: ki onu bir sultanı mübîn ile Fir'avne gönderdikde
OCH I [berättelsen om] Moses ligger [samma budskap]. Vi sände honom till Farao med ett klart bevis på hans myndighet,
And in Moses (too, there is a portent) when We sent him unto Pharaoh with clear warrant,
O bütün kuvvetiyle tersine gitti: sâhir veya mecnun, dedi
men den höge [fursten], stödd på sina mäktiga resurser, vände [honom] ryggen och sade: "Antingen är han en trollkarl eller en galning."
But he withdrew (confiding) in his might, and said: A wizard or a madman.
Onun üzerine biz de tuttuk kendisini ve ordularını deryaya fırlatıverdik: namerdlik ederken o leîm
Och så kastade Vi honom och hans här i havet; och han bar [själv] skulden [till allas undergång].
So We seized him and his hosts and flung them in the sea, for he was reprobate
Bir de Âd de: ki üzerlerine o köklerini kesen rüzgarı salıvermiştik
Och i [berättelsen om vad som hände stammen] Aad ligger [samma budskap]: Vi sände mot dem en dödsbringande vind
And in (the tribe of) Aad (there is a portent) when We sent the fatal wind against them.
Uğradığı bir şey'i bırakmıyor, mutlak onu çürütüp kül gibi ediyordu
som, där den drar fram, inte lämnar något levande efter sig utan förvandlar allt till multnande ben.
It spared naught that it reached, but made it (all) as dust.
Bir de Semudda: ki onlara bir zamana kadar istifade edin denilmişti de
[Samma budskap] ligger i [berättelsen om stammen] Thamud. [Deras profet] sade till dem: "Ni skall få glädjas åt livet [ännu] en liten tid" -
And in (the tribe of) Thamud (there is a portent) when it was told them: Take your ease awhile.
Rablarının emrinden azgınlık ettiler, bu yüzden o sâika kendilerini yakalayıverdi, bakınıp duruyorlardı
detta sedan de hade satt sig upp emot sin Herres befallning - och så drabbade [straffets] blixtar dem mitt för deras ögon.
But they rebelled against their Lord's decree, and so the thunderbolt overtook them even while they gazed;
O vaktı bir kalkınmaya da güç yetiremediler, bir yardım da görmediler
De kunde inte resa sig på nytt och ingen fanns som kunde hjälpa dem.
And they were unable to rise up, nor could they help themselves.
Daha evvel de Nûh kavmini, çünkü hep onlar yoldan çıkmış fâsık birer kavm idiler
Och före dem lät Vi Noas folk, förhärdade i synd och trots, gå under.
And the folk of Noah aforetime. Lo! they were licentious folk.
Bir de Semaya bakın biz onu kuvvetle bina ettik ve şübhe yok ki biz çok vüs'a malikiz
VI HAR byggt världsalltet och gett det en fast struktur, och förvisso är det Vi som utvidgar det.
We have built the heaven with might, and We it is who make the vast extent (thereof).
Arzı da döşedik, bakınız biz ne güzel döşeriz
Och Vi har brett ut jordens [yta] - kunde någon ha brett ut den på bättre sätt?
And the earth have We laid out, how gracious was the Spreader (thereof)!
Hem her şeyden iki çift yarattık ki düşünesiniz
Allt som Vi har skapat har Vi skapat i motsatspar; kanske skall ni minnas [att En Gud är upphovet till denna väl planerade mångfald].
And all things We have created by pairs, that haply ye may reflect.
O halde hemen Allaha kaçın, haberiniz olsun ki ben size ondan bir açık nezîrim
[Säg, Muhammad:] ”Fly undan synden till Gud! Jag kommer till er, [sänd] av Honom, för att varna er klart och entydigt:
Therefor flee unto Allah; lo! I am a plain warner unto you from Him
Ve Allahla beraber başka bir Tanrı uydurmayın, haberiniz olsun ki ben size ondan bir açık nezîrim
'Sätt inte en annan gud vid Guds sida!' - Ja, jag kommer till er, [sänd] av Honom, för att varna er klart och entydigt.”
And set not any other god along with Allah; lo! I am a plain warner unto you from Him.
Böyle, bunlardan evvelkiler bir Resul gelince behemehal ya sahir dediler ya mecnun
[Men som de uppträder mot dig] så har det alltid varit. Inget sändebud kom till dem som levde i gångna tider utan att de kallade honom trollkarl eller galning.
Even so there came no messenger unto those before them but they said: A wizard or a madman!
Hep buna vasıyyetleştiler mi? Hayır hep onlar azgın kavımlar
Lät de orden gå i arv? Nej, men dessa [sentida förnekare] är hårdnackade människor vilkas onda handlingar inte känner några gränser.
Have they handed down (the saying) as an heirloom one unto another? Nay, but they are froward folk.
Onun için onlardan yüz çevir, artık sen levm olunacak değilsin
Håll dig därför på avstånd från dem; då kan ingen klandra dig!
So withdraw from them (O Muhammad), for thou art in no wise blameworthy,
Onunla beraber va'z-u nasıhate devam et, çünkü va'z, mü'minlere fayda verir
Men [fortsätt att] påminna [och varna]; påminnelsen är till nytta för dem som tror.
And warn, for warning profiteth believers.
Ve ben, Cinn-ü İnsi ancak bana kulluk etsinler diye yarattım
Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.
I created the jinn and humankind only that they might worship Me.
Ben onlardan bir rızk istemiyorum, bana yemek yedirmelerini de istemiyorum
Jag begär ingen försörjning och ingen föda av dem.
I seek no livelihood from them, nor do I ask that they should feed Me.
Şübhe yok ki Allah, rezzak, kuvvet sahibi metîn o
Det är Gud som drar försorg [om skapelsen], den Starke, den Orubblige.
Lo! Allah! He it is that giveth livelihood, the Lord of unbreakable might.
Onun için muhakkak ki o zulm edenlere arkadaşlarının payı gibi dolgun bir pay vardır, şimdi onu acele etmesinler
De som begår orätt skall få sin andel av det straff som drabbade deras likasinnade föregångare. De behöver inte be Mig att påskynda [domen]!
And lo! for those who (now) do wrong there is an evil day like unto the evil day (which came for) their likes (of old); so let them not ask Me to hasten on (that day).
artık o va'dolundukları günlerinden vay o küfredenlere!...
Den Dag som förnekarna av sanningen har fått löfte om skall bli en Dag av fasa och elände!
And woe unto those who disbelieve, from (that) their day which they are promised.
Disambig.svg Bakınız: Zariyat suresi/MEAL, Zariyat suresi/VİDEO, Zariyat suresi/TEFSİR, Zariyat suresi/TEZHİB, Zariyat suresi/HAT, Zariyat suresi/FAZİLETİ, Zariyat suresi/HİKMETLERİ, Zariyat suresi/KERAMETLERİ, Zariyat suresi/AUDİO, Zariyat suresi/HADİSLER, Zariyat suresi/Elmalı orijinali, Zariyat suresi/Transkriptleri, Zariyat Suresi/NAKİLLER, Zariyat Suresi/Elmalılı Tefsiri

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri