FANDOM


Kaf Zariyat

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Tur
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
O tozdurup savuranlara
And olsun toz-torpağı ətrafa səpələyənlərə!
By those that winnow with a winnowing
Derken bir ağırlık taşıyanlara
And olsun yağmur yükü daşıyanlara!
And those that bear the burden (of the rain)
Derken bir kolaylıkla akanlara
And olsun asanlıqla üzüb gedənlərə!
And those that glide with ease (upon the sea)
Derken bir emir taksim edenlere kasem olsun
And olsun işləri paylaşdıranlara!
And those who distribute (blessings) by command,
Ki muhakkak o size va'd olunan her halde doğrudur
Sizə vəd olunanlar həqiqətdir.
Lo! that wherewith ye are threatened is indeed true,
Ve muhakkak ki ceza şübhesiz vakı'dir
Haqq-hesab da mütləq çəkiləcəkdir.
And lo! the judgment will indeed befall.
O düzgün hâreli Semaya kasem ederim
And olsun gözəl görünüşü olan səmaya!
By the heaven full of paths,
Ki siz pek muhtelif bir kavl içinde bulunuyorsunuz
Sizin sözləriniz ziddiyyətlidir.
Lo! ye, forsooth, are of various opinion (concerning the truth).
Ondan çevirilen çevrilir
Ondan (Qurandan və Peyğəmbərdən) dönən kimsə döndərilər.
He is made to turn away from it who is (himself) averse.
O kahrolası yalancılar
Məhv olsun yalançılar!
Accursed be the conjecturers
O serhoşluk içinde yaptığını bilmezler
O kəslər ki, cəhalət içində olan qafillərdir.
Who are careless in an abyss!
Soruyorlar: ne zaman o ceza günü? (yevmi dîn)
Onlar Haqq-hesab gününün nə vaxt olacağını soruşurlar.
They ask: When is the Day of Judgment?
Ateş üzerinde kıvranacakları gün
O gün onlara odda əzab veriləcəkdir.
(It is) the day when they will be tormented at the Fire,
Dadın diye fitnenizi: bu, işte o sizin acele istediğiniz
Onlara deyiləcək: “Dadın əzabınızı! Sizin tez-tələsik gəlməsini istədiyiniz şey budur!”
(And it will be said unto them): Taste your torment (which ye inflicted). This is what ye sought to hasten.
Şübhesiz ki müttekiler Cennetlerde pınar başlarındadır
Şübhəsiz ki, müttəqilər Cənnət bağlarında və bulaqlar başında olacaqlar,
Lo! those who keep from evil will dwell amid gardens and watersprings.
Alarak rablarının kendilerine verdiğini, çünkü onlar bundan evvel güzellik yapmayı âdet edinmişlerdi
öz Rəbbinin onlara verdiyini alacaqlar. Həqiqətən, onlar bundan əvvəl yaxşı iş görən adamlar olmuşdular.
Taking that which their Lord giveth them; for lo! aforetime they were doers of good;
Geceden pek az uyuyorlardı
Onlar gecələr ibadət edib az yatırdılar.
They used to sleep but tittle of the night,
Ve saher vakıtları hep istiğfar ederlerdi
Sübh çağı isə bağışlanma diləyirdilər.
And ere the dawning of each day would seek forgiveness,
Ve mallarında sâil ve mahrum için bir hak vardı
Onların mal-dövlətində dilənçinin və yoxsulun payı vardır.
And in their wealth the beggar the outcast had due share.
Arzda da âyetler var iykan ehli için
Qəti inananlar üçün yer üzündə dəlillər vardır.
And in the earth are portents for those whose faith is sure,
Nefislerinizde de, halâ görmiyecekmisiniz
Sizin özünüzdə də dəlillər vardır. Məgər görmürsünüz?
And (also) in yourselves. Can ye then not see?
Semada da rızkınız ve o va'dolunduğunuz
Sizin ruziniz və sizə vəd olunan şeylər göydədir.
And in the heaven is your providence and that which ye are promised;
İşte o Göğün ve Yerin rabbına kasem ederim ki o şübhesiz haktır sizin nâtık olmanız gibi
Göyün və yerin Rəbbinə and olsun ki, bu vəd sizin danışmağa qüdrətiniz olduğu kimi həqiqətdir.
And by the Lord of the heavens and the earth, it is the truth, even as (it is true) that ye speak.
Geldi mi sana İbrahimin ikram edilen müsafirlerinin kıssası?
İbrahimin möhtərəm qonaqlarının əhvalatı sənə gəlib çatdımı?
Hath the story of Abraham's honored guests reached thee (O Muhammad)?
O vakıt ki üzerine girdiler de «selâm» dediler. «Selâm, görülmedik bir kavım» dedi
Onlar onun yanına daxil olub: “Sənə salam olsun!”– dedilər. İbrahim: “Sizə də salam olsun! Siz yad adamlara oxşayırsınız!”– dedi.
When they came in unto him and said: Peace! he answered, Peace! (and thought): Folk unknown (to me).
Hemen bir bahâne ile ehline gitti, bir semiz daha getirdi de
O, təşviş içində ailəsinin yanına getdi və kök bir buzov qızardıb gətirdi.
Then he went apart unto his housefolk so that they brought a fatted calf;
Onu yakınlarına koydu, yemeğe buyurmaz mısınız? Dedi
Onu qabaqlarına qoyub: “Yemək yeməyəcəksinizmi?”– dedi.
And he set it before them, saying: Will ye not eat?
O vakıt onlardan içine bir korku düştü Korkma dediler ve kendisine alîm bir oğlan tebşir ettiler
O, qonaqların yemədiklərini görüb onlardan qorxuya düşdü. Onlar: “Qorxma!”– dedilər və ona elmli bir oğlan uşağı ilə müjdə verdilər.
Then he conceived a fear of them. They said: Fear not! and gave him tidings of (the birth of) a wise son.
Bunun üzerine hatunu bir çığlık içinde döndü de elini yüzene çarptı ve akîm bir kocakarı, dedi
Zövcəsi qışqırıb üz-gözünə vura-vura dedi: “Axı mən sonsuz qoca qarıyam!”
Then his wife came forward, making moan, and smote her face, and cried: A barren old woman!
Dediler: öyle Rabbın buyurdu, şübhesiz alîm o, hakîm o
Onlar dedilər: “Sənin Rəbbin belə demişdir. Həqiqətən, O, Müdrikdir, Biləndir!”
They said: Even so saith thy Lord. Lo! He is the Wise, the Knower.
İbrahim, o halde asıl me'muriyyetiniz nedir? ey mürselûn, dedi
İbrahim dedi: “Sizin işiniz nədir, ey elçilər?”
(Abraham) said: And (afterward) what is your errand, O ye sent (from Allah)?
Biz, de dediler: Mücrim bir kavme gönderildik
Onlar dedilər: “Biz günahkar bir qövmə göndərilmişik ki,
They said: Lo! we are sent unto a guilty folk,
Üzerlerine çamurdan taşlar salmak için
onların üstünə gildən daşlar yağdıraq –
That we may send upon them stones of clay,
Rabbının nezdinde damgalanmışlar müsrifler için
həddi aşanlar üçün sənin Rəbbinin yanında nişan qoyulmuş daşlar!”
Marked by thy Lord for (the destruction of) the wanton.
Binnetîce orada bulunan mü'minleri çıkardık
Biz orada olan möminləri o kənddən çıxartdıq.
Thee We brought forth such believers as were there.
Fakat bir haneden başka orada Müsliman da bulmadık
Amma orada bir evdən başqa müsəlman tapmadıq.
But We found there but one house of those surrendered (to Allah).
Ve öyle elîm azabdan korkacaklar için orada bir âyet bıraktık
Ağrılı-acılı əzabdan qorxanlar üçün orada bir əlamət qoyduq.
And We left behind therein a portent for those who fear a painful doom.
Bir de Musada: ki onu bir sultanı mübîn ile Fir'avne gönderdikde
Musanın əhvalatında da ibrət vardır. O zaman Biz onu Fironun yanına aydın bir dəlillə göndərmişdik.
And in Moses (too, there is a portent) when We sent him unto Pharaoh with clear warrant,
O bütün kuvvetiyle tersine gitti: sâhir veya mecnun, dedi
O, öz camaatı ilə birlikdə üz çevirib: “Bu sehrbazdır, ya da dəlidir!”– dedi.
But he withdrew (confiding) in his might, and said: A wizard or a madman.
Onun üzerine biz de tuttuk kendisini ve ordularını deryaya fırlatıverdik: namerdlik ederken o leîm
Biz Fironu və əsgərlərini yaxalayıb dənizə atdıq. O, qınanmağa layiq idi.
So We seized him and his hosts and flung them in the sea, for he was reprobate
Bir de Âd de: ki üzerlerine o köklerini kesen rüzgarı salıvermiştik
Ad qövmünün hekayətində də ibrət vardır. O zaman Biz onların üstünə xeyir-bərəkətsiz bir külək göndərmişdik.
And in (the tribe of) Aad (there is a portent) when We sent the fatal wind against them.
Uğradığı bir şey'i bırakmıyor, mutlak onu çürütüp kül gibi ediyordu
O külək üstündən keçdiyi hər bir şeyi sovurub külə döndərirdi.
It spared naught that it reached, but made it (all) as dust.
Bir de Semudda: ki onlara bir zamana kadar istifade edin denilmişti de
Səmud qövmünün hekayətində də ibrət vardır. O zaman onlara: “Müəyyən vaxtadək dolanıb-keçinin!”– deyilmişdi.
And in (the tribe of) Thamud (there is a portent) when it was told them: Take your ease awhile.
Rablarının emrinden azgınlık ettiler, bu yüzden o sâika kendilerini yakalayıverdi, bakınıp duruyorlardı
Onlar öz Rəbbinin əmrindən çıxdılar və onları gözləri baxa-baxa ildırım vurdu.
But they rebelled against their Lord's decree, and so the thunderbolt overtook them even while they gazed;
O vaktı bir kalkınmaya da güç yetiremediler, bir yardım da görmediler
Onlar ayağa qalxa bilmədilər və onlara kömək edən də olmadı.
And they were unable to rise up, nor could they help themselves.
Daha evvel de Nûh kavmini, çünkü hep onlar yoldan çıkmış fâsık birer kavm idiler
Daha əvvəl Nuh qövmünü məhv etdik. Çünki onlar fasiq adamlar idilər.
And the folk of Noah aforetime. Lo! they were licentious folk.
Bir de Semaya bakın biz onu kuvvetle bina ettik ve şübhe yok ki biz çok vüs'a malikiz
Biz göyü qüdrətlə yaratdıq və Biz onu genişləndiririk.
We have built the heaven with might, and We it is who make the vast extent (thereof).
Arzı da döşedik, bakınız biz ne güzel döşeriz
Yeri də Biz döşədik. Nə gözəl döşəyənlərik Biz!
And the earth have We laid out, how gracious was the Spreader (thereof)!
Hem her şeyden iki çift yarattık ki düşünesiniz
Biz hər şeydən erkək və dişi olmaqla cütlər yaratdıq ki, bəlkə, düşünüb ibrət alasınız.
And all things We have created by pairs, that haply ye may reflect.
O halde hemen Allaha kaçın, haberiniz olsun ki ben size ondan bir açık nezîrim
De: “Allaha tərəf qaçın! Mən sizi Onunla açıq-aşkar qorxudub xəbərdar edənəm!
Therefor flee unto Allah; lo! I am a plain warner unto you from Him
Ve Allahla beraber başka bir Tanrı uydurmayın, haberiniz olsun ki ben size ondan bir açık nezîrim
Allahla yanaşı başqa bir məbud qəbul etməyin. Mən sizi Onunla açıq-aşkar qorxudub xəbərdar edənəm!”
And set not any other god along with Allah; lo! I am a plain warner unto you from Him.
Böyle, bunlardan evvelkiler bir Resul gelince behemehal ya sahir dediler ya mecnun
Beləcə, onlardan əvvəlkilərə də elə bir elçi gəlmədi ki, onun barəsində: “Sehrbazdır, ya da dəlidir!”– deməsinlər.
Even so there came no messenger unto those before them but they said: A wizard or a madman!
Hep buna vasıyyetleştiler mi? Hayır hep onlar azgın kavımlar
Onlar bunu bir-birinə vəsiyyətmi etmişlər? Xeyr, onlar həddi aşan adamlardır.
Have they handed down (the saying) as an heirloom one unto another? Nay, but they are froward folk.
Onun için onlardan yüz çevir, artık sen levm olunacak değilsin
Artıq onlardan üz döndər! Sən buna görə qınanmazsan.
So withdraw from them (O Muhammad), for thou art in no wise blameworthy,
Onunla beraber va'z-u nasıhate devam et, çünkü va'z, mü'minlere fayda verir
Sən xatırlat! Çünki xatırlatmaq möminlərə fayda verir.
And warn, for warning profiteth believers.
Ve ben, Cinn-ü İnsi ancak bana kulluk etsinler diye yarattım
Mən cinləri və insanları ancaq Mənə ibadət etmək üçün yaratdım.
I created the jinn and humankind only that they might worship Me.
Ben onlardan bir rızk istemiyorum, bana yemek yedirmelerini de istemiyorum
Mən onlardan ruzi istəmirəm. Mən onlardan Məni yedirtmələrini də istəmirəm.
I seek no livelihood from them, nor do I ask that they should feed Me.
Şübhe yok ki Allah, rezzak, kuvvet sahibi metîn o
Həqiqətən, Allah ruzi verəndir, qüvvət sahibidir, Mətindir.
Lo! Allah! He it is that giveth livelihood, the Lord of unbreakable might.
Onun için muhakkak ki o zulm edenlere arkadaşlarının payı gibi dolgun bir pay vardır, şimdi onu acele etmesinler
Şübhəsiz ki, zülm edənləri həmtaylarının qisməti kimi bir qismət gözləyir. Qoy onlar Məni tələsdirməsinlər!
And lo! for those who (now) do wrong there is an evil day like unto the evil day (which came for) their likes (of old); so let them not ask Me to hasten on (that day).
artık o va'dolundukları günlerinden vay o küfredenlere!...
Onlara vəd olunmuş Gündən ötrü vay kafirlərin halına!
And woe unto those who disbelieve, from (that) their day which they are promised.
Zariyat Suresi/NAKİLLER - Zariyat Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri