Tanburi-Bestekar Musahib-i Şehriyarî Numan Ağa'nın oğlu olan Zeki Mehmed Ağa, 1776 yılında İstanbul'da doğdu. Babasından tanbur çalmayı öğrendi. Yine babasının aracılığıyla Enderün-ı Hümayün'a girdi. Kısa zamanda büyük başarı gösterdi. III. Selim zamanında sarayın ünlü tanburîleri arasında bulunuyordu. Önceleri çavuş unvanına sahipti. II. Mahmud zamanında Musahîb-i Şehriyarî oldu. Babası Numan Ağa ile birlikte padişah huzurunda yapılan fasıllarda çalmıştır. Tanburîliği ile birlikte bestekarlıkta da şöhreti arttı. Özellikle saz eserleri besteciliğinde büyük başarı elde etti. Klasik üslupta olan eserlerinde melodilerin seyri büyük bir hareketlilik gösterir. Fırtına gibi nağmelerin ardarda dalgalar halinde gelişi, parlak ve şuh karakterdeki eserlerin teknik yönden de fevkalade oluşunu açıkça ortaya koyar. Saz eserlerinin yanı sıra bazı şarkılar da bestelemiştir. Zamanımıza gelebilen eserlerinin sayıları azdır. Birçok eserinin kaybolduğu da sanılmaktadır. Zeki Mehmed Ağa'nın oğlu Osman Bey (Tanburî Büyük Osman Bey) de babası gibi değerli bir tanburî ve babasından da büyük bir saz eserleri bestekarıdır. Hammamîzade İsmail Dede Efendi ile birlikte Hacca giden Zeki Mehmed Ağa da kolera salgınından kurtulamamış ve 1846 yılı Kasım aynıda ölmüştür.

   Zeki Mehmed Ağa'nın ölümü için hattat ve şair (Kıbrısîzade) İsmail Hakkı Efendi şu tarihi düşürmüştür:
   "Rahatü'l-ervah çaldî 
    Göçdü tanbûrî Zeki. 1262"  

Zeki Mehmed Ağa'nın Eserleri


''' Makam Form Esrin Adı Usûl''' 1.Acem–Buselik Peşrev Acem–Buselik Peşrev Devr–i Kebir 2.Arazbar–Buselik Peşrev Arazbar–Buselik Peşrev Ağır Düyek 3.Evc Şarkı Gaayet güzelsin ey melek Ağır Düyek 4.Ferahfeza Peşrev Ferahfeza Peşrev Muhammes 5.Ferahnak Peşrev Ferahnak Peşrev Zencir 6.Ferahnak Saz Semai Ferahnak Saz Semaisi Aksak Semai 7.Hicazkar Şarkı Hiç eşin yok nev–civansın Aksak 8.Hisâr–Bûselik Peşrev Hisar–Buselik Peşrev Hafif 9.Irak Peşrev Irak Peşrev Devr–i Kebir 10.Irak Saz Semai Irak Saz Semaisi Aksak Semai 11.Mahur Peşrev Mahur Peşrev 12.Muhayyer Şarkı Olmam ben sana dest–res 13.Nevâ Peşrev Neva Peşrev Devr–i Kebir 14.Nevâ Saz Semai Neva Saz Semaisi Aksak Semai 15.Sabâ–Bûselik Şarkı Olmam ben sana dest–res Aksak 16.Suzinak Şarkı Bi–mürüvvet pür–cefasın Aksak 17.Şehnaz–Buselik Peşrev Şehnaz–Buselik Peşrev Muhammes 18.Şehnaz–Buselik Saz Semai Şehnaz–Buselik Saz Semaisi Aksak Semai 19.Şevk–Efza Şarkı Uyup ağyardan sen yana Ağır Aksak 20.Zavil Peşrev Zavil Peşrev Ağır Hafif 21.Zavil Saz Semai Zavil Saz Semaisi Aksak Semai

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.